Czytelnia Powiatowa im. Józefa Piernikarczyka


Czytelnia Powiatowa to projekt Portalu Powiatu Tarnogórskiego mający na celu darmowe udostępnienie wszystkim zainteresowanym wartościowych książek poprzez swoją treść (lub za sprawą autora) związanych z powiatem tarnogórskim. Doceniając rolę niestrudzonego badacza historii tej ziemi - za zgodą spadkobierców - nadaliśmy Czytelni imię Józefa Piernikarczyka.

Zapraszamy do współpracy wszystkich posiadających dawne teksty związane z obszarem powiatu tarnogórskiego (książki, prasę, albumy, mapy) starsze niż 70 lat lub za zgodą wydawcy - nowsze; po zdigitalizowaniu udostępnimy je internautom na niniejszej stronie, zaś orginał - lub kserokopię - zwrócimy; kontakt - portal@tg.net.pl lub tel.: 0-32 284 36 85 - redakcja


    Modlitewnik Bractwa Świętej Barbary przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła
1747
Kościół Świętych Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
  Postanowione iest Prawo wszytkim ludziom raz umierać, y nikt się z tego nie wyłamie; iednak do nikogo śmierć przystąpić niemoże, chyba że iey pierwei wyroki Boskie otworzą y przystempic pozwolą; pewna że Chrystus IEZUS Pan y Zbawiciel nasz nieuchronną śmierć iako skarb drogi pod Kluczem chowa wyraźnie mówiąc. Apoc. i.v. 18. do kochanka śwego habeo claves mortis, y David Sw. Skarym ią nazwał pretiosa in conspectus Domini mors Sanetorum ehus Pfal. 115. Droga y kosztowna iest smierć w Oczach ludzi Sprawiedliwych.  
 
POBIERZ
 

    Józef Lompa
Krótkie wyobrażenie historyi Szląska dla szkół elementarnych
1821
  W szostym wieku po narodzeniu Chrystusa Pana przybyło do Europy wiele słowiańskich narodów, od morza czarnego, które potym Czechy, Niemce Szląsko, Polskę, Morawę i insze kraie zaięły. Szląsko należało wtedy do Polskiey, więc też prowińeyą tego kraiu zostało. Polscy słowianie byli wtedy ieszcze poganami. Religia chrześciańska zaprowadzona była nayprzod do Polskiey przez Morawiany na początku 10.wieku ale ona była obrządku greckiego, bo takową miały Morawiany, przyniesianą do nich przez Świętych Cyrilla i Metodyusa.  
 
POBIERZ
 

    Feliks Konieczny
Dzieje Ślązka; ozdobione licznymi obrazkami;nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Katolika"
Bytom 1897
  W Imię Boże zabieram się do pracy, ażeby braciom Ślązakom opisać przeszłość ich ziemi, ciesząc się, że książka ta przejdzie przez tysiące rąk uczciwych. Wysyłam ją do pracowitego kraju, gdzie nikt nie wstydzi się ciężkiej pracy w pocie czoła, gdzie lud niema zwyczaju marnować dnia, a co kto posiada, to ma z krwawicy swego znoju i rozumnie a oszczędnie tego używa. To Ślązk, kochany przez Polaków, szanowany przez uczciwych Niemców, to lud ślązki, który już dawno podajemy za wzór ludowi całej Polski, aby sobie ztąd brał przykład...  
 
POBIERZ
 

    Józef Lompa
Przysłowia i mowy potoczne ludu polskiego w Szląsku
1858
Wawrzyniec Pisz
  Przedmowa do niniejszego dziełka, godziłoby się choćby tylko częściowo wziaść z dzieła "Przystawia Narodowe Kazimierza Mład. Wojcickiego, Tomów trzy." Lub z broszury: Pieśni gminne ludu polskiego w Prusach zachodnich, zebrane przez Ignacego Łyskowskiego; niechcąc się jednak czyjemi piórami zdobić, przytaczam przynajmniej, że mi właśnie zdanie ostatniego autora powodem do przedsięwziętej pracy się stało. Jako bowiem w Prusach zachodnich, tak też i w naszym Szlazku, żywioł niemiecki wywiera coraz silniej swój wpływ na wytępienie pieśni...  
 
POBIERZ
 

 
    Mikołaj Dyakowski
Dyaryusz wiedeńskiej okazyi
1883
nakład i druk S. Lewentala
  Jak się tedy wojska nasze i król przeprawił, dopiero przyjechał wojska cesarskiego generalissimus, ni fallor Książę Bawarskie z innymi elektorami i przedniejszymi generałami do powitania Króla. Po powitaniu nastąpiła konferencyja i consilium belli, na którym prezentuje Król JM. ordynans cesarski, iż w komendzie królewskiej zostawać mają, co przez politykę przyjęli elektorowie usty, ale sercem ni, bo najbardziej obstawał i kontrowal Książę Saskie, nieboszczyka Augusta Drugiego ojciec, dając tę polityczną racyję, że co potym...  
 
POBIERZ
 
 

    Józef Piernikarczyk
Ilustrowana Księga Pamiątkowa Górnego Śląska
1923
Ilustrowany Tygodnik Katowicki
  Rozbudzenie się ducha polskiego i w ogóle uświadomienia narodowego zawdzięcza G. Śląsk w pierwszym rzędzie swym mężom opatrznościowym i wieszczom śląskim, których głównym celem życia było wpajanie zamiłowania do mowy i obyczajów ojczystych. Poeci i pisarze śląscy pierwsi zaczęli w połowie XIX w. nieustraszenie i niezmordowanie walkę z germanizacją, jakkolwiek w tym okresie G. Śląsk posiadał jeszcze pewne prawa narodowości odrębnej. W czasie, gdy Śląsk przeszedł spod panowania austriackiego pod pruskie...  
 
POBIERZ
 

    Józef Knosała
Parafja Radzionkowska. Jej dawniejsze i dzisiejsze stosunki
1926
Nakładem Księgarni i Drukarni Katolickiej Katowice

(około 5/6 książki)
  Jak wieś jak i parafja nasza noszą od wieków jedną a tę samą nazwę Radzionków. Sposób pisowni jest tymczasem odmienny. Tłumaczy sic to tem, że ci, co pisywali tę nazwę wioski, byli zawsze cudzoziemcami, którzy, nie znając tutejszej gwary, pisali nazwę tak, jak ją przy wymowie pojmowali. W Rzymie, w archiwum watykańskiem, znajdują się dokumenta z najstarszemi notatkami co do Radzionkowa. Znajdują się tam w roku 1326 - 1374 następujące sposoby pisowni: Raczancow, Radzacow, Radzankow, Radzancow, Radzancowicz...  
 
POBIERZ
 

    Jan Nowak
Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry
1927
Księgarnia Polska Jana Nowaka w Tarnowskich Górach
(fragmenty)
  W roku 1926 minęły cztery wieki od chwili, kiedy ostatni potomek króla Bolesława Chrobrego na ziemi śląskiej, książę Jan Opolski, nadał górnikom na Górach Tarnowskich przywileje wolności górniczej, a wraz z niemi młodej osadzie górniczej prawa miejskie. Wolność górnicza, to byt właśnie ten klucz, przy pomocy którego odważny i nielękający się trudów górnik polski mógł wstąpić do łona ziemi - to byt ten klucz, jakim odemknąć mógł podziemny skarbiec, do którego przed tysiącami lat Szafarz Niebieski włożył srebrnonośny kruszec, rudę żelazną...  
 
POBIERZ
 

    Józef Piernikarczyk
Pierwsza polska ustawa górnicza czyli "Ordunek Gorny"
1928
Nakładem Józefa Piernikarczyka
  Na przełomie dziejów, przy schyłku wieków średnich i przejściu do czasów nowożytnych, gdy śmiali żeglarze nowe odkrywali lądy, gdy ginęły stare systemy, a nowy duch wiał po Europie, na ziemi śląskiej zaszły doniosłe wydarzenia polityczne i zmiany w stosunkach, które zadecydowały na całe wieki o losie i szczęściu dzielnicy śląskiej. W tym właśnie czasie odkryto na polach wsi Tarnowice, gdzie obecnie położone jest miasto Tarnowskie Góry, bogate złoża kruszców. Nastąpił ponowny i najświetniejszy...  
 
POBIERZ
 

    Józef Piernikarczyk
Podziemia Tarnogórskie
1937
Józef Piernikarczyk
  Górnictwo kruszcowe koło Tarnowskich Gór sięga czasów niepamiętnych. Historyczne górnictwo tej okolicy dzieli się na 3 okresy. Pierwszy, to okres, w którym Piastowie eksploatowali w ciągu drugiej połowy średiowiecza łatwo dostępne minerały w ziemi bytomskiej. Drugi okres przypada na czasy nowożytne, kiedy zwłaszcza w wieku XVI górnictwo tarnogórskie osiągnęło szczyt swego rozwoju. Trzeci okres przypada na czasy przełomowe, kiedy rozpoczęła się nowa epoka z chwilą wprowadzenia do górnictwa i wogóle całego przemysłu maszyny parowej...  
 
POBIERZ
 

    Kalendarzyk Polskiego Związku Zachodniego na rok 1939 ze spisem polskich firm kupieckich i rzemieślniczych w Tarnowskich Górach; wydawca: Komitet Narodowej Akcji Gospodarczej, Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 25, tel.: 54 035   Apteki:
Pod "Białym Aniołem" Rynek 5
Pod "Eskuapem" Mgr. Kosmalski, ul. Krakowska 7
"Mariańska" Mgr. Mierzowski, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
Cukry i czekolady:
"Kateka", ul. Krakowska 19
Schneider, ul. Krakowska 20
T.I.C. Krakowska 11
Drogerie:
"Centralna" Pradelok G., ul. Krakowska 1
Pod "Bocianem" Szulgit, ul. Krakowska 17
 
 
POBIERZ
 
 

    Juliusz Guzy
Pamiętnik z okazji 50. rocznicy objęcia Urzędu Pocztowo Telekomunikacyjnego w Tarnowskich Górach przez władze polskie
Tarnowskie Góry, 1972
  19 czerwca 1922 r. Był to pierwszy dzień pracy w polskim urzędzie pocztowym. Hall pocztowy był przepełniony. Mieszkańcy miasta dla kupna chociażby znaczka przybyli specjalnie do urzędu, żeby zobaczyć polskich pracowników. Początkowo otwarto 4 okienka, które objęli: Bromboszcz, Racki, Kieryś, Pancherz i Witaliński. Stanowska służby kontrolerskiej, likwidacyjnej, gazetowej, kasowej i rentowej objęli: Franciszek Wilczek, Augustyn Miszuda, Karol Janus, Paweł Warzecha i Wiktor Jędrysik. Dekartację, czyli spedycję przejęli: Jan Spott, Jan Maciej, Jan Kędzia...  
 
POBIERZ
 
 

    Michał Baczyński
Tarnogórskie obrazki - wiersze
2009
  Michał Baczyński - ur. w 1970, pisze od 1992 roku, wieloletni uczestnik Warsztatów Literackich Andrzeja Kanclerza w Tarnogórskim Centrum Kultury, członek Tarnogórskiego Kabaretu Literackiego "Tarnina", nagradzany w tarnogórskich konkursach literackich: O Laur Jesieni, galeria Inny Śląsk 1993 oraz w czasie Europejskiego Mityngu Literackiego O Łuskę Czarnego Pstrąga w 2005 roku. Swoje utwory drukował w antologii Li-ryki stada (2007) i w "Dodatku Kulturalnym" tygodnika "Gwarek".  
POBIERZ