Wokół Ustawy dotyczącej Sieci Szpitali

Obserwuję ostatnio niepotrzebne zamieszanie i dyskusję przy wprowadzaniu Ustawy dotyczącej Sieci Szpitali, która pokrywa się z mapą potrzeb. Niestety trzeba powiedzieć jasno i otwarcie. Ta reforma ukróci biznes na zdrowiu, tym którzy sobie to od lat poukładali, nie patrząc na dobro pacjenta. Dziwi mnie fakt, że bardzo ochoczo wypowiadają się na temat reformy, Ci którzy nie znają założeń i się na tym nie znają. Jeżeli chodzi o dalszą procedurę tworzenia Sieci Szpitali w związku z wejściem Ustawy, to pierwsze wykazy zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie będą ogłoszone nie później niż 27.06.2017r. Do 26. Września zostaną one uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku łączenia podmiotów leczniczych. Wykazy będą obowiązywały od 1.10.2017r. Przez kolejne cztery lata. Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia Autor PAP/Rynek Zdrowia.

Histeria oraz prowadzona dyskusja przez totalną opozycję ma wprowadzić atmosferę niepewności i lęk o zdrowie własne oraz naszych bliskich. Tymczasem dane dotyczące dotacji na zdrowie z Ministerstwa Zdrowia przeczą panice i sztucznie wywoływanemu zamieszaniu. Chcę dodać, że moje zaangażowanie w prowadzone prace w komisji zdrowia mają na celu weryfikację w całym regionie i w Polsce wszystkich jednostek medycznych, które są niezbędne i uzasadnione do wpisania w Sieć Szpitali. Naprawdę prowadzona dezinformacja przez osoby, które niestety nie mają pojęcia o wprowadzanej reformie zdrowotnej, będą musiały to w najbliższej przyszłości zdementować. Podziwiam doświadczonych polityków, którzy zajmują się kompetencjami, do których nie zostali wybrani, ośmieszając ty samym swoją funkcję, którą powinni sprawować dla dobra ludzi. Taka postawa, tylko może utwierdzać w przekonaniu, że dwukadencyjność w samorządzie jest niezbędna, bo tkwienie w "dożywotnim" zarządzaniu samorządem powoduje przyzwyczajenie do funkcji i to rodzi patologię. Czasami poziom dyskusji urzędników mnie dziwi. Kończąc życzę wszystkim zdrowia i życzliwości, której ostatnio w przestrzeni politycznej, tej lokalnej też brakuje. Ja ze swej strony polecam szerokorozumiany dialog dla dobra nas wszystkich.

Uczniowie tarnogórskiego Mechanika z wizytą w Sejmie

Mechanik z TG odwiedził mnie dzisiaj w Sejmie. Dziękuję za miłe spotkanie. Mamy wspaniałą młodzież.

Otwarcie Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach

Tak było na otwarciu średnicówki w Gliwicach.
Budowano ją 30 lat - 30 km, 1 km na jeden rok.Normalnie rekord do wpisu do księgi guinessa. Lepiej późno niż później.
Pozdrawiam mojego kolegę Posła RP Jerzego Polaczka, który niewątpliwie jest jednym z głównych ojców tej inwestycji. Niestety organizatorzy uważają inaczej.

Spotkanie z Panią Prezes ze Szpitala Pulmonologicznego

Spotkałam się z Panią Prezes ze Szpitala Pulmonologicznego w TG. Jestem zadowolona z wizji współpracy w ramach sieci szpitali dla dobra pacjentów. Zawsze warto być blisko tych, co do których podejmowane są decyzje w Warszawie. Pewne tematy warto omawiać w ciszy, aby nie szkodzić zbytnim rozgłosem. Zawsze popieram merytorykę, a nie pieniactwo.

Ustawa metropolitarna - sukces dla Śląska

Debata dotycząca wprowadzenia rozwiązań dla obszarów o charakterze metropolitalnym w Polsce toczy się od dwóch dekad – na obszarach mających zostać metropoliami procesy demograficzne, społeczne i gospodarcze poszły tak daleko, że wymagają innych instytucjonalnych i prawnych rozwiązań. Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim stanowi odpowiedź na potrzebę utworzenia związku metropolitalnego na obszarze Górnego Śląska, będzie miał zagwarantowane w ustawie kompetencje właściwe dla obszaru o takim charakterze. Rozwiewa wątpliwości co do zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W ocenie projektodawców, ze względu na konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju pozostałych, mniejszych obszarów funkcjonalnych, jest pożądanym stworzenie narzędzi uzupełniających w tym zakresie ustawę metropolitalną.
W związku z rezygnacją z delimitacji, Rada Ministrów będzie tworzyła związek i ustalała jego granice. Nowa, proponowana definicja brzmi:
związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin województwa śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 2 000 000 mieszkańców;
Rozporządzenie ustalać będzie nazwę oraz siedzibę władz związku - będą mogły do niego przystępować kolejne gminy z terenu województwa śląskiego, jednak bez możliwości wystąpienia.
Rozporządzenie w sprawie utworzenia związku metropolitalnego i ustalenia jego granic wydawane będzie na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Wniosek ministra sporządzany będzie na podstawie wniosku rady miasta Katowic - miasto Katowice jest jedyną gminą wymienioną wprost przez ustawę, która będzie wchodzić w skład związku metropolitalnego.

Propozycja: ustawa, a nie rozporządzenie, będzie regulowała procedurę składania wniosku oraz wymagane dokumenty.
Rada miasta Katowice będzie składać wniosek do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, za pośrednictwem wojewody śląskiego.
Wojewoda, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku, przekaże go wraz ze swoją opinią, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
W projekcie również szczegółowo uregulowano tryb zmiany granic związku metropolitalnego.
Rady Ministrów będzie brała ona pod uwagę istniejące formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt ustawy zawiera wymóg przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przypadku podejmowania przez gminy uchwał opiniujących utworzenie związku metropolitalnego oraz ustalenie jego granic.

Pełnomocnikiem do spraw utworzenia związku będzie prezydent Katowic.
Przepisy obowiązującej ustawy zakładają przeniesienie zadań gminnych i powiatowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na związek metropolitalny.
· W obszarze publicznego transportu zbiorowego głównym ustawowym zadaniem związku będzie:
- planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego,
- metropolitalne przewozy pasażerskie
· związek nie pozbawi gmin zadań w zakresie transportu z mocy ustawy - nie będzie konieczna likwidacja/przekształcenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i innych przewoźników/organizatorów;
· związek metropolitalny będzie mógł pełnić funkcję organizatora transportu w zakresie zadań gminnych wyłącznie na podstawie porozumień,
· związek będzie pełnił funkcję organizatora transportu w zakresie przewozów metropolitalnych, które są nową kategorią przewozów (inną od gminnych, powiatowych, wojewódzkich). W tym zakresie będzie mógł rozwijać nowe połączenia kolejowe, drogowe o zasięgu istotnym z punktu widzenia całej metropolii,
· w zakresie planowania związek będzie uchwalał plan transportowy obowiązujący na obszarze związku – tj. gmin i związków międzygminnych,
· doprecyzowano, że zadaniem związku jest rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku.
Zaproponowano ograniczenie biurokratycznych procedur związane z likwidacją jednej jednostki i tworzeniem kolejnej.
Proponuje się możliwość przeniesienia – za obopólną zgodą – na związek metropolitalny wszelkich praw i obowiązków związku międzygminnego.
We wskazanym okresie „organizacyjnym” związek będzie uzyskiwał 20% dochodów, co jest związane z koniecznością zagwarantowania środków na przygotowanie organizacyjne, prawne i materialne.

Wojewoda będzie mógł udzielić dotacji celowej na działania związane z jego utworzeniem.
Proponuje się, aby daną jednostkę samorządu terytorialnego reprezentował przedstawiciel organu wykonawczego, proponuje się usunięcie ich przedstawicieli gmin ze zgromadzenia (nie wnoszą składek).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwały zgromadzenia są podejmowane co do zasady kwalifikowaną większością głosów, rozumianą jako większość głosów jednostek samorządu terytorialnego reprezentowanych w zgromadzeniu.
Proponuje się określenie tej większości podwójną większością głosów i stosowanie podwójnej większości w odniesieniu do wszystkich rozstrzygnięć zgromadzenia;
Proponuje się, aby zarząd związku metropolitalnego liczył 5 członków –zamiast 3 – aby uniknąć sytuacji patowej.
Przewidziano możliwość udzielania pomocy dla związków i możliwość udzielania pomocy związkowi metropolitalnemu przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
Doprecyzowano liczebność komisji rewizyjnej - w jej skład wchodzi co najmniej 3 delegatów
W związku z potencjalnymi trudnościami interpretacyjnymi w zakresie odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących zawarto w projekcie przepis, który wprost nakazuje członkom zarządu związku, skarbnikowi związku oraz sekretarzowi złożenie oświadczenia majątkowego oraz upoważniono Prezesa Rady Ministrów do określenia jego wzoru w drodze rozporządzenia.
Wprowadza się możliwość nabycia przez związek metropolitalny mienia ruchomego i nieruchomego w drodze zawierania porozumień z gminami zrzeszonymi w związku, ale również z niebędącymi członkiem związku jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami lub organami reprezentującymi Skarb Państwa.
W przypadku opracowania planu transportowego przez związek metropolitalny gminy, związki międzygminne, powiaty lub związki powiatów, których obszar jest objęty związkiem metropolitalnym i które wchodzą w skład związku metropolitalnego, nie opracowują one planów transportowych.
Z dniem wejścia w życie tego planu tracą moc plany transportowe opracowane przez gminy, związki międzygminne, powiaty lub związki powiatów, których obszar jest objęty związkiem metropolitalnym i które wchodzą w skład związku metropolitalnego.

Spełnione kobiety nie chodzą na takie strajki

Barbara Dziuk dla Frondy: Spełnione kobiety nie chodzą na takie strajki

Damian Świerczewski, Fronda.pl: Zamiast Dnia Kobiet mamy w Polsce strajk, a przynajmniej pewne środowiska - feministyczne i antyrządowe - chcą, aby tak to właśnie postrzegać. Nie uważa Pani, że te środowiska po prostu wykorzystują kobiety do swoich celów?

Barbara Dziuk, posłanka PiS: Po poprzednich rządach obudziła się, również w kobietach, chęć zamanifestowania swoich poglądów i odczuć. Jest to rodzaj obywatelskiej pobudki. Nie jest istotne czy istnieje jakaś racja. Istotna jest kobieca solidarność i możliwość wykrzyczenia swojego „nie” w grupie. Nareszcie wolno mieć własne zdanie. Za poprzednich rządów wszelkiego rodzaju strajki były ignorowane. Teraz to się zmieniło. Na ten „strajk” należy popatrzeć jak na zjawisko socjologiczne, a nie jak na zagrożenie. Proszę spojrzeć na przedział wiekowy „feministek”. Często są to młode dziewczyny, które np. nie zauważają pomocy finansowej państwa dla rodzin. Dobrze sytuowane, są zamknięte na argumenty o zapaści materialnej rodzin. Daleko posunięta manipulacja ze strony mediów i owczy pęd, powodują, że mamy grupy świadomie manipulowane, ale grupy te nie posiadają wiedzy o meandrach manipulacji, nawet na podstawowym poziomie werbalnym, a to sprawia, że niewiele trzeba zrobić, żeby je wykorzystać do swoich celów.

czytaj cały tekst

Wygrana batalia o kolej na lotnisko w Pyrzowicach

Jest sukces! Dziękuję wszystkim za pomoc. Niestety fakty są takie, że obecnie wszyscy się przyklejają do wygranej batalii, którą poprowadziłam ze stroną społeczną. Szkoda że samorządowcy na początku mi przeszkadzali, bo było by szybciej zadanie zrealizowane.

140 km/h na lotnisko Katowice. Koleją

Linia kolejowa nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie ma zostać oddana do użytku po przebudowie w 2021 roku. Inwestycja przewiduje elektryfikację linii 182 na odcinku 40 km oraz dostosowanie jej do prędkości 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych.
Firma BBF z Poznania wkrótce ma zakończyć realizację studium wykonalności rewitalizacji i odbudowy częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie. Jak poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel, inwestycja ma zostać zgłoszona w konkursie na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w zakresie kolei aglomeracyjnej. – Obecnie środki przewidziane do alokowania na poszczególne projekty aglomeracyjne zostały zabezpieczone w KPK o wartości 1,09 mld zł – zapewnił wiceminister.

czytaj cały artykuł

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |