Wykreślenie Zakładów Chemicznych z Krajowego Rejestru Sądowego


autor Barbara Dziuk data 22 kwietnia 2021, 18:32
kategoria: General ( Barbara Dziuk)

Uprzejmie informuję, iż z dniem 13.04.2021r.
prawomocnie zakończyło się postępowanie w przedmiocie wykreślenia
Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach
w likwidacji.
Proces ten był skomplikowany i trwał bardzo długo. Wskazując
po krótce przypomnieć należy, iż na mocy Zarządzenia nr
42/Org/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 czerwca 1995r.
Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach
postawione zostały w stan likwidacji. Postanowieniem Wojewody Śląskiego
z dnia 2 lipca 2008r. Zakłady Chemiczne zostały uznane za
zlikwidowane. Z uwagi na toczące się postępowania sądowe,
Wojewoda Śląski w dniu 16 stycznia 2013r. uchylił
postanowienie w sprawie uznania za zlikwidowane przedsiębiorstwo
państwowe pod nazwą Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w
Tarnowskich Górach w likwidacji.

Po zakończeniu postępowań sądowych, Wojewoda Śląski
postanowieniem z dnia 29.04.2014r. uznał za zlikwidowane Zakłady
Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w
likwidacji.Wówczas wszczęto postępowanie o wykreślenie podmiotu z
Krajowego Rejestru Sądowego.

Pierwszy wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
oddalono z uwagi na fakt, iż Sąd doszedł do przekonania, że
podmiot posiadał majątek oraz zobowiązania, które nie zostały
uregulowane.Następnie wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości
likwidacyjnej, które zakończyło się oddaleniem wniosku z
uwagi na brak majątku, który mógłby być przeznaczony na
zaspokojenie wierzycieli oraz pokrycie kosztów postępowania. W
konsekwencji powyższego ponownie złożono wniosek o wykreślenie
Zakładów z Krajowego Rejestru Sądowego, jednakże z uwagi na
fakt, iż zainteresowane strony nie zgadzały się z
postanowieniem Sądu o umorzeniu postępowania w przedmiocie
wykreślenia Zakładów z ww. Rejestru, kolejne postanowienia były
uchylane i sprawa przekazana została do ponownego rozpoznania.Ostatecznie w dniu 13.04.2021r. Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił
apelację strony skarżącej, na skutek czego doszło do
uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z
dnia 23.07.2020r. o rozwiązaniu Zakładów Chemicznych „Tarnowskie
Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji bez przeprowadzania
postępowania likwidacyjnego, a to na mocy art. 25d ust. 1 ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym.Jest to niewątpliwie wielki sukces, iż po tak wielu latach
zmagania się ze sformalizowanymi procedurami ostatecznie doszło
do formalnego wykreślenia Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”
w Tarnowskich Górach w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
co z kolei zapewne przyspieszy procedurę usunięcia odpadów
niebezpiecznych z terenów przyległych do ww. przedsiębiorstwa,
a tak zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców powiatu
tarnogórskiego.

Dziękuję Wojewodzie Śląskiemu Jarosławpwi Wieczorkowi i Pani
likwidator Sylwii Snoch - Gomułce za merytoryczne doprowadzenie
do wykreślenia. Miło wspołpracować z profesjonalistami, aby
realizować wspólne marzenia.


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/dziuk.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/dziuk.php?id=9467