Dezyderat Komisji Środowiska o Zakładach Chemicznych

Dziś sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjmuje dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w likwidacji.
Dezyderat dość ogólnikowy (z krótką informacją o problemie i postulatem podjęcia działań w celu zakończenia procesu ich usuwania). Ale nie czepiam się, bo dezyderaty szczegółowe nie muszą być.
W projekcie zawarto tezę o konieczności przygotowania zmiany prawa zmierzającej do możliwości cyt. " przymusowego przejęcia przez Skarb Państwa prywatnych gruntów, na których znajdują się niebezpieczne odpady".
Na poprzednim posiedzeniu Komisji w wielu głosach (przede wszystkim w wystąpieniu burmistrza Tarnowskich Gór) wskazano, że dokonane w poprzedniej kadencji Sejmu zmiany prawa umożliwiają usunięcie wszystkich odpadów, także zlokalizowanych na terenach prywatnych.
Poniżej moje pismo do Przewodniczącego Komisji w tej sprawie.

*

Szanowny Pan
Stanisław Gawłowski
Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa


Szanowny Panie Przewodniczący,


Pozwalam sobie przedstawić Panu Przewodniczącemu kilka uwag do projektu Dezyderatu Komisji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w likwidacji, który ma być rozpatrywany na dzisiejszym posiedzeniu, z prośbą o przekazanie ich członkom Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Jednocześnie chciałbym podziękować Panu Przewodniczącemu za zajęcie się tym tematem przez Komisję.


Większych zastrzeżeń nie budzi zwięzły opis sytuacji związanej z historią likwidacji niebezpiecznych wysypisk po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" i apel o podjęcie działań w celu dokończenia związanych z tym prac.

Ostatni akapit projektu Dezyderatu, zawierający postulaty do realizacji, jako właściwie jedyny konkret postuluje przygotowanie przepisów prawnych umożliwiających wywłaszczenie prywatnych gruntów, na których znajdują się niebezpieczne odpady (co miałoby, jak można się domyślać, ułatwić dokończenie procesu likwidacji odpadów). Być może jest to jedna z dróg do dokończenia procesu usuwania niebezpiecznych odpadów w Tarnowskich Górach, ale wydaje się, że bardzo długotrwała - wymagająca przeprowadzenia procesu legislacyjnego zmiany ustawy o nieruchomościach i potem ew. długiej sądowej procedury wywłaszczania. Tymczasem podczas posiedzenia Komisji 15 listopada br. w wielu wystąpieniach wykazywano, że zmiany w prawie dokonane w poprzedniej kadencji parlamentu (zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska z września 2014 r. oraz Ustawy o odpadach z grudnia 2012 r.) doprowadziły do sytuacji, w której nie ma już przeszkód prawnych do usunięcia całości niebezpiecznych odpadów, także zlokalizowanych na terenach należących do osób fizycznych (można skorzystać z instrumentu remediacji, stworzonemu w celu zwalczania szkód środowiskowych powstałych przed 2007 r.). Szczegółowo opisane zostało to w piśmie, które przekazał Panu Przewodniczącemu w czasie posiedzenia Komisji Burmistrz Tarnowskich Gór, jak również w uszczegóławiającym temat piśmie Burmistrza Tarnowskich Gór do autorki projektu Dezyderatu Pani Poseł Barbary Dziuk.

Niepokój może budzić ogólne sformułowanie "Komisja wnosi również o podjęcie działań weryfikujących i aktualizujących program "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice". Można mieć uzasadnione obawy, że takie działania "weryfikujące" spowolniłyby proces usuwania niebezpiecznych odpadów. Być może zmierzały do zmiany technologii zabezpieczania tychże odpadów, co zatrzymałoby kontynuację zadania budowlanego, które jest przecież w trakcie realizacji.

Dezyderat nie porusza jednej bardzo istotnej kwestii - konieczności spłaty prawomocnie zasądzonej kwoty za prace wykonane przy likwidacji odpadów w Tarnowskich Górach w latach 1995-98 przez firmę Enpol (988 tys. zł kwoty głównej, z odsetkami dziś to ok. 3,6 mln zł). Nie spłacenie tej kwoty przez Skarb Państwa powoduje, że komornik podejmuje działania zmierzające do zajęcia terenu, na którym prowadzone są prace rekultywacyjne, znajduje się oczyszczalnia ścieków itp. Uniemożliwia to realizację dalszego procesu usuwania odpadów.

W związku z powyższym pozwalam sobie zasugerować, że być może właściwsze byłoby następujące brzmienie ostatniego akapitu dezyderatu: "Komisja postuluje dokonanie oceny, czy aktualny stan prawny umożliwia dokończenie procesu likwidacji niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry", łącznie z odpadami zlokalizowanymi na terenach prywatnych". W razie potrzeby zmian w prawie Komisja wnosi o ich przygotowanie. Komisja wnosi również o zapewnienie środków finansowych na dokończenie procesu usuwania odpadów oraz spłacenie prawomocnie zasądzonych zaległości za prace wykonane w poprzednich latach."Z wyrazami szacunku


Tomasz Głogowski
Poseł na Sejm RP


Piękny Jubileusz Chóru "Kolejarz"

Truizmem byłoby przypominanie, jak silny jest na Śląsku, także w Tarnowskich Górach ruch śpiewaczy. Chór "Kolejarz" ze swoją 30-letnią historią do najstarszych może nie należy, ale z pewnością jest jednym z istotniejszych na muzycznej mapie naszego regionu.
Dziś w TCK-u świętował on swój jubileusz, racząc licznych zebranych pięknym koncertem. W drugiej części z towarzyszeniem Kamiliańskiej Koncertowej Orkiestry Dętej - efekt był rewelacyjny!


Nowoczesny Oddział w bytomskim szpitalu

Dziś przemiła uroczystość w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu - otwarcie Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu. Wspaniały, nowoczesny obiekt, w którym świetni bytomscy fachowcy będą mogli jeszcze lepiej pomagać mamom i ich potomkom. Obiekt kosztował 23 mln, z czego 18 mln trafiło do Bytomia dzięki decyzji ministra finansów Jacka Rostowskiego, podjętej kilka lat temu. Gdyby przeliczyć to na metry powierzchni użytkowej wychodzi taniej, niż przeciętna cena budowy mieszkania. A przecież są tam nowoczesne bloki operacyjne, windy i mnóstwo specjalistycznego sprzętu.
W ogóle wydaje mi się, że władze województwa śląskiego za mało chwalą się tym szpitalem, który mógłby służyć za wzór do naśladowania dla wielu innych placówek.
Zasługą wieloletnich starań Oddziału, który dziś dostał nowy budynek jest bez wątpienia m.in. znaczny spadek śmiertelności niemowląt w województwie śląskim.
Przy okazji warto dodać, że od kilka lat w świetny sposób zarządzają tym szpitalem tarnogórzanie - Kornelia Cieśla i Antoni Jankowski.


Otwarcie Biura Poselsko-Senatorskiego w Bytomiu

Od dziś nowy etap w moim zawodowym życiu po otwarciu biura poselskiego w Bytomiu. Jako dziecko przyjeżdżałem do Bytomia odwiedzać w pracy tatę, teraz sam mam miejsce, w którym będę aktywny. Szczegóły dotyczące organizacji pracy biura podamy wkrótce. Biuro mieści się przy ulicy Katowickiej 7/13 (I piętro).
"Skandaliczne" zachowanie GUS

Jak Główny Urząd Statystyczny mógł zrobić rządowi takie świństwo ?!?

W dniu celebrowania rocznicy rządu Beaty Szydło, zorganizowanego w picowatym stylu a’la wręczanie oscarów, ta wredna instytucja wyskoczyła z danymi statystycznymi, które pokazują jaka jest sytuacja w Polsce.
A ta okazuje się niestety katastrofalna – najniższy od lat rozwój gospodarczy, zatrzymane inwestycje, najgorszy z wszystkich krajów UE poziom wykorzystania środków europejskich. Krótko mówiąc, Polsce grozi recesja i nie widać pomysłu na zatrzymanie tego procesu.
No jak tak można?!? Mówić prawdę w dniu świętowania rocznicy rządu… Skandal…
Należy natychmiast wymienić kierownictwo GUS !
Albo jeszcze lepiej – zlikwidować GUS i utworzyć NUS – Narodowy Urząd Statystyczny !!!


O Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Sejmie

Dziś w Sejmie bardzo było bardzo wielu tarnogórzan. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajmowała się analizą dotychczasowych działań na rzecz możliwości unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry".
Dyskusja była dość konkretna. Podziękowałem zarówno poseł Barbarze Dziuk, jak i Przewodniczącemu Komisji Stanisławowi Gawłowskiemu za wprowadzenie tego punktu do planu pracy Komisji.
Tematyka jest znana i opisywana niejednokrotnie (także przeze mnie), więc może nie będę powtarzał znanych treści.
Cieszy mnie, że w czasie dyskusji podkreślono, że problem jest w trakcie rozwiązywania (dotychczas zabezpieczono 70% niebezpiecznych odpadów).
Dyskusję wzbudziła kwestia, czy do dokończenia likwidacji potrzebna jest zmiana prawa (poprzez wprowadzenie możliwości wywłaszczania właścicieli terenów prywatnych w celu likwidacji poważnych zagrożeń środowiska).
Ciekawy głos miał burmistrz Arkadiusz Czech, który wskazał, że po zmianach prawa dokonanych w ub. kadencji Sejmu - zmiana ustawy o ochronie środowiska z września 2014 r. oraz zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - nie jest to już konieczne, a ustawy w obecnym kształcie umożliwiają dokończenie zadania. Burmistrz już wiele miesięcy temu chwalił w rozmowie ze mną te zmiany, ale bylo to w wąskim gronie, więc miło mi było usłyszeć te pochwały publicznie.


Święto Niepodległości

Jak co roku świętowaliśmy rocznicę przekazania przez Radę Regencyjną władzy Józefowi Piłsudskiemu, co zostało uznane za symboliczny moment w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Byłem dziś na uroczystościach w Bytomiu, Tarnowskich Górach i Tąpkowicach (a wieczorem, już prywatnie idziemy z żoną do kina na "Ostatnią rodzinę)".

*

Dobrze, że w świątecznych uroczystościach licznie uczestniczą przedstawiciele różnych środowisk. Nie można pozwolić, aby patriotyzm, umiłowanie ojczyzny i duma z jej osiągnięć były zawłaszczane przez jedną grupę. Nie może być tak, aby ktoś sobie uzurpował prawo do jedynego słusznie patriotyzmu, czy też zawłaszczał biało-czerwone barwy.

*

Powrót Polski na mapę świata 98 lat temu, był efektem zarówno wielu wojennych zrywów niepodległościowych, ale także działań w innych obszarach. Zwłaszcza w ostatnich latach bardzo istotną rolę odegrały zabiegi dyplomatyczne toczone przez wielu Polaków z Janem Ignacym Paderewskim na czele w stolicach europejskich i Waszyngtonie. jestem pewien, że to dobra wskazówka dla nas. Patriotyzm XXI w. nie może naiwnie zapominać o konieczności zapewnienia państwu silnej i sprawnej armii, ale nie sposób zaprzeczyć, że podstawą polskiej niepodległości jest dziś silna obecność w silnych sojuszach - zarówno atlantyckich, jak i europejskich.
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |