Obowiązki radnego

Jakie są obowiązki radnego? Co radny powinien robić pełniąc obowiązki mandatowe? To przedstawia Statut Gminy a konkretnie Regulamin Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
Rozdział 2 paragraf 5 punkt 2 mówi:

„Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Miasta postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia”.

A nieco dalej na temat sposobu realizacji obowiązków czyli składanych przez radnych interpelacji i wniosków:

 • Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym charakterze dotyczących zadań Miasta.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia, organizacji, usprawnienia pracy, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Czynnościami radnego kierować powinna myśl o mieszkańcach, ale czy to znaczy, że ma organizować imprezy sportowe, kulturalne, rozrywkowe i inne popularyzujące go indywidualnie, natomiast nie mające charakteru „zasadniczego”? Czy właściwie pełni on obowiązki mandatowe nie składając interpelacji czy wniosków np. budżetowych czy związanych z przyszłością miasta? Nie tylko statut Gminy określa obowiązki radnego ale i ślubowanie radnego, lecz również program wyborczy oraz kodeks etyczny zobowiązują radnego do aktywności na sesjach oraz posiedzeniach komisji. Działania jego muszą być konkretne i powinien złożyć sprawozdanie ze swej kadencji. Jego działalność powinna być jawna a on sam musi być gotowy na poniesienie konsekwencji.
Moja działalność społeczna i nie tylko ....

Szczegóły są ważna. Ważne dla mnie, bo uciekają w przeszłość i zapominam o nich – warto je przypomnieć. Ważne dla tych, którzy chcą mnie poznać lub chcą wiedzieć o mnie więcej. Mam też pewność, że większość moich znajomych niewiele o mnie wie i dla nich również poniżej piszę, że:

 • nadano mi tytuł Zasłużonego dla Województwa Śląskiego oraz Złotą Odznaką Zasłużonego dla Województwa Śląskiego (za zasługi w dziedzinie kultury) .
 • otrzymałam wyróżnienie Starosty Powiatu Tarnogórskiego za wkład na rzecz Powiatu w zakresie kultury
 • posiadam liczne dyplomy i listy z podziękowaniami i różne pamiątkowe drobiazgi otrzymane od miejscowych grup ludzi współpracujących ze mną.

Krótko przedstawiam wybrane (nie wszystkie) sposoby i rodzaje mojej działalności społecznej od 2007 r.
1. Uczestniczka spotkań i konsultacji w. s.:

 • Strategii Rozwoju Tarnowskich Gór w latach 2006-1015
 • Strategii Rozwoju Tarnowskich Gór 2014-2020,
 • Programu Budowy Marki Tarnowskich Gór,
 • Programu „Decydujmy Razem”.
 • w. s. zagospodarowania Rynku w Tarnowskich Górach

2. Współpracująca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi

 • Stowarzyszenie Śląski Dzwon Nadziei
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
 • założycielka Fundacji Popularyzacji Dziedzictwa „Kruszce Śląska”

3. Pomysłodawczyni i realizatorka/współrealizatorka imprez kulturalnych np.

 • 230. rocznica odkrycia złóż srebra i ołowiu w szybie Rudolphine – 2014r.
 • „Jan III Sobieski” – spektakl w 330. Rocznicę odsieczy wiedeńskiej – 2013 r.
 • 450. rocznica nadania herbu Tarnowskim Górom – inicjatorka obchodów i projektu uchwały RM nt Roku Jubileuszowego – 2012r.
 • 450. rocznica nadania Tarnowskim Górom przywileju targowego (organizowania jarmarków) – czerwiec 2011r.

4. Publikacje – autorstwo,realizacja:

 • „Na warpiach. Park miejski i cmentarze w Tarnowskich Górach” – 2018r.
 • „Jakie byłyśmy, jakie jesteśmy”- cykl w 2018r. na temat kobiet tarnogórskich.
 • realizatorka, autorka/współautorka publikacji: „Wilhelm Heller i jego realizacje dla Bytomia” – 2017; „Sławni na tarnogórskiej ziemi” – 2017; „Stary cmentarz za Gliwicką bramą” – 2017r, „ Ratusz w Bytomiu. Od średniowiecza do XX wieku” – 2016, „Witraże kościoła p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach” – 2010r., „Przewodnik Tarnowskie Góry” – 2009r.Sprawozdania z pracy radnego

W internecie na jednym z portali społecznościowych pojawiła się sugestia internauty co do jego oczekiwania ws przedstawiania przez radnych (i burmistrza0 sprawozdań z ich działalności podczas kadencji. W odpowiedzi nijako na te oczekiwania przedstawiam wykaz niektórych moich zabiegów w czwartym roku kadencji 2006-2010 do wiadomości czytelników, mieszkańców TG i internautów. Polecam się na przyszłość wyborcom pod ocenę oraz przyszłym radnym (jako wzór do naśladowania). Łączę tarnogórskie pozdrowienia - szczere i serdeczne!

Moje INTERPELACJE, WNIOSKI, inne wystąpienia (wybrane tematy) – 2010 r.

01/2010. Wniosek o upamiętnienie Józefa Matuszka z dn. 10.01.2010 – zrealizowano przez umieszczenie tablicy pamiątkowej na domu nr 15 przy ulicy Bytomskiej (odsłonięcie 14.03.2008 )

02/2010. Funkcjonowanie i finansowanie żłobków i innych  form opieki nad dziećmi do lat 3 w Tarnowskich Górach - interpelacja na sesji 27.01.2010. Odpowiedź wpłynęła 06.02.2010.

03/2010. Rada ds. Nazewnictwa – Rada przy Burmistrzu została na mój wniosek powołana;  oświadczenie z dn. 22.02. 2010 zamieszczone w galerii Wycinki prasowe

04/2010 i 05/2010. Sytuacja prawna cmentarza żydowskiego przy ul. Gliwickiej - Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego - odpowiedź wpłynęła 24.03.2010 - planowany termin zawarcia umowy darowizny na rzecz powiatu - czerwiec 2010

06/2010. dzikie wysypisko śmieci przy skrzyżowaniu ulic Skośnej, Cichej i Prostej – Wydział Ochrony Środowiska UM - e-mail z dn. 13.04.2010

07/2010. finansowanie gminnego zasobu mieszkaniowego z uwzględnieniem Zespołu Mieszkań Chronionych w roku 2009 i 2010. – zapytanie z 15.03.2010

08/2010. zanieczyszczenie zbiornika wodnego Głęboki Dół w Pniowcu do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska - email z dn. 11 maja 2010 - odpowiedź wpłynęła 21.05.2010: sprawa wymaga wyjaśnienia i oględzin. Kolejne pismo wpłynęło 16.08.2010 - odpowiedź Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - potwierdzono zanieczyszczenie wód lokalnych przez ścieki z Huty Cynku

09/2010 interwencja mieszkańca w związku z wycinką drzew - pismo z 20.05.2010 Odpowiedź wpłynęła 08.06.2010- Burmistrz - pismo z 20.05.2010 

10/2010 - interpelacja ws. digitalizacji dokumentów archiwalnych z dn. 31.05.2010. – Burmistrz. Odpowiedź wpłynęła 17.06.2010

11/2010 - interpelacja z 31.05.2010 ws. wydawania czasopism miejskich (Montes Tarnovicensis i in.)  Odpowiedź wpłynęła 16.06.2010.

12 i 13/2010 -  dwie interpelacje w sprawie utwardzenia nawierzchni ulic Szybów i Skośnej - po interwencjach pisemnych mieszkańców z 20 i 22.06.2010 z 24.06.2010r. Odpowiedź wpłynęła 12.07.2010 - warunki gruntowe uniemożliwiają wykonanie utwardzenia czyli nakładki asfaltowej.

14/2010 - interpelacja na sesji RM 23.06.2010 ws. łamiących się drzew przy ul. Bytomskiej - po interwencji mailowej mieszkańca z 15.06.2010 Odpowiedź - ulica Bytomska jest ulicą powiatową w zarządzie Starostwa.

15/2010 - interpelacja z 23.06.2010 ws. programu odnowienia zabytkowych kamieniczek podcieniowych. Odpowiedź otrzymano 15.07.2010

16/2010 - interpelacja na sesji 23.06.2010 i pisemna z 24.06.2010 ws. utwardzenia fragmentu ulicy Skośnej - po interwencji mieszkańców; odpowiedź: nie przewiduje się utwardzenia nawierzchni.

17/2010 - Interpelacja na sesji 23.06.br oraz pisemna z 30.06.2010 ws. utwardzenia nawierzchni (nakładka asfaltowa) fragmentu ul. Szczęść Boże numery 50-70 - po interwencji mieszkańca -odpowiedź: nie przewiduje się utwardzenia nawierzchni.

18/2010 - interpelacja z dn. 30.06.2010 ws umieszczenia koszy na psie nieczystości w obrębie Osiedla Kolejarz. Odpowiedź wpłynęła 14.07.2010 - istnieje możliwość ustawienia koszy i sfinansowanych przez budżet 2011r.

18/2010 - interpelacja ws budowy domu opieki nad osobami starszymi w Bobrownikach z 12.07.2010 Odpowiedź z dn. 27.07.2010 - nie zajęto stanowiska w sprawie.
9/2010 - pismo ws zabytków kolejnictwa oraz terenów po górniczych w Tarnowskich Górach - Powiatowy Konserwator Zabytków - 27.07.2010 - odpowiedź wpłynęła 02.09.2010; drugie pismo wpłynęło 30.09.2010

20/2010 - pismo ws tablic nagrobnych (na kościele św. Anny i kamienicy przy ul. Gliwickiej 27) oraz donic kamiennych w parku miejskim - Powiatowy Konserwator Zabytków - 27.07.2010 - odpowiedź wpłynęła 02.09.2010r.

21/2010 - 11.08.2010 - pismo ws braku odpowiedzi na  interpelację z 12.07.br dotyczącą domu opieki. Odpowiedź wpłynęła w dn. 29.09.2010 z opóźnieniem 11 dni po 30. dniowym terminie określonym KPA

22/2010 - interpelacja na sesji w dn. 25.08.2010 ws błędów językowych i rzeczowych na stronie www.tarnowskiegory.pl .Odpowiedź wpłynęła dn. 15.09.2010 - błędy usunięto.

23/2010 - interpelacja (z prośbą o odpowiedź pisemną) na sesji w dn. 25.09.2010 - ws. przechowywania i konserwacji kostiumów historycznych dostępnych mieszkańcom z okazji "Dni Gwarków"

24/2010 -- interpelacja na sesji w dn. 25.08.2010 ws. zmiany terminu koncertów organowych w kościele ewangelickim z września i października na cieplejsze miesiące (wiosna) - odpowiedź: moja propozycja zostanie rozważona

25/2010 - interpelacja na sesji w dn. 25.08.2010 - ws. budowy altany w okolicy placu zabaw w parku miejskim (propozycja matek korzystających z placu), równocześnie mój wniosek do budżetu miasta na 2011 rok - odpowiedź: do rozważenia ale można przewidywać jej dewastację.

26/2010 - interpelacja na sesji w dn. 25.08.2010 ws. rozbudowy (doposażenia) placu zabaw w parku miejskim; odpowiedź: plac zabaw zostanie doposażony.

27/2010 -interpelacja na sesji w dn. 25.08.2010 ws. ustanowienia nagród finansowych dla laureatów konkursu wiedzy o Tarnowskich Górach oraz stypendium dla uczniów wyróżniających się w zakresie nauki, muzyki, plastyki itp; równocześnie mój wniosek do budżetu miasta na 2010r. - odpowiedź:  propozycja zostanie rozważona. Odpowiedź pisemna wpłynęła 28.09.2010. - zawierała wykaz nagród

28/2010 - interpelacja na sesji 29.09.2010 ws. rozkładu jazdy MZKP - interwencja mieszkańca

29/2010 - interpelacja na sesji 29.09.2010 ws. opracowania przepisów (regulaminu) dotyczącego umieszczania szyldów i innych detali architektonicznych w obrębie starego miasta.
Program na przyszłość - wybory 2018

Jako kobieta znalazłam się w mniejszości kandydatów pod względem płci (zagwarantowane 35%), jednak mam program dotyczący potrzeb całej lokalnej społeczności, wszystkich grup wiekowych, zawodowych.

Dążę do…

 • wyjaśnienia tematu najwyższych w Polsce kosztów utrzymania mieszkańców Tarnowskich Gór
 • rozwiązania problemu „zagęszczania” szkół podstawowych (zwiększania się liczby uczniów); jako były nauczyciel chciałabym zapobiec uczęszczania dzieci do szkoły na dwie zmiany
 • przyspieszenia budowy komunalnych mieszkań o niskich czynszach; zaledwie 72 mieszkania gminne wybudowane w ciągu 10 ostatnich lat to bardzo niewiele
 • kontynuacji rozpoczętego przeze mnie przed 11 laty działania na rzecz promocji walorów miasta. Chcę skupić na nim uwagę osób z zewnątrz i spowodować ich przyjazdy w celach turystycznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, co przyczyni się do zwiększenia wpływów do budżetu miasta, powstania nowych miejsc pracy mieszkańców, podniesienia jakości infrastruktury a także atrakcyjności i prestiżu miasta
 • odblokowania miasta, które stało się zakładnikiem samochodów - maszyn niczego nie produkujących i rozwiązania problemu braku parkingów

Zamierzam w szczególności …

 • uruchomić całotygodniowy punkt informacyjny zajmujący się tematami informacji turystycznej, transportu, noclegów itp. działający w centrum miasta na zasadzie partnerstwa organizacje pozarządowe-urząd miejski;
 • sensownie połączyć centrum miasta z zabytkową kopalnią, parkiem w Reptach i kompleksem „park wodny-hala sportowa” jako zintegrowanym zespołem kulturalno-rekreacyjno-turystycznego.
 • kontynuować inwestycje gminne rozpoczęte przeze mnie w 2007 roku w zakresie budowy ulic, chodników oświetlenia w szczególności w rejonie ulic Staszica - Szczęść Boże - Mała - Skośna, gdzie zwiększa się ruch uliczny w związku z obiektami UNESCO i powiększają się obszary budownictwa mieszkaniowego a część ulic nadal nie posiada utwardzonych nawierzchni.Ciąg dalszy nastąpi...

Oto część moich interpelacji i wniosków z trzeciego roku pełnienia obowiązków mandatowych radnego. Jeszcze tylko ostatni - czwarty, i przedstawię swój program.

Interpelacje, wnioski – Alicja Kosiba-Lesiak 2009

15/2009. Wyodrębnienie rejonu Osiedla Kolejarz i Staszica jako nowej dzielnicy -pismo do przewodniczącego RM z dnia 05.08.2009. Odpowiedź wpłynęła dn. 24.08.2009o podjęciu działań w tej sprawie.

16/2009. Zapadlisko ziemne w rejonie skrzyżowania ulic Nowej i Skośnej - w dniu 16.08.2009 ok. godz. 21: 30 telefonicznie zgłosiłam do Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego zauważone na polu ornym zapadlisko ziemne o średnicy ponad 4 m i głębokości około 3 m. Ma ono miejsce na terenie dawnych wyrobisk pogórniczych górnictwa kruszcowego. Teren ogrodzono i oznakowano. Zapadł się zaboniowany szyb August Tereny te obejmują dawne wyrobiska górnicze z szybami, szybikami, chodnikami pod powierzchnią ziemi.

17/2009. Demontaż zegara oraz zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Sobieskiego i Sienkiewicza - zapytanie do burmistrza z dnia 21.08.2009r. w związku z zaplanowana budową fontanny w miejscu lokalizacji daru miasta partnerskiego tzw. zegara światowego. Odpowiedź wpłynęła 11.09.2009 - UM nie planuje wydzierżawienia terenu; zegar zdemontowano i zmagazynowano.
18/2009. Profilaktyczna akcja zdrowotna - przesiewowe badania słuchu u dzieci szkolnych - zapytanie  do burmistrza o stopień realizacji zapisu w uchwale budżetowej - realizacja mojego wniosku do budżetu na rok 2009

19/2009. Dzikie wysypisko śmieci w okolicy ogródków działkowych przy wjeździe do GCR - dn. 14.09.2009 e-mail z zapytaniem do Naczelnika Wydz. Gospodarki Miejskiej. Wcześniej tj. 21 i 26. 08. rozmowy wyjaśniające w tej sprawie.  Odpowiedź wpłynęła dn. 02.10.2009. Umieszczona w dziale DOKUMENTY - odpowiedzi.

20/2009. Zakłócanie spokoju nocnego w rejonie kościoła ewangelickiego dot. konieczności zajęcia sie problemem  w trynie niezwłocznym - wniosek do burmistrza sformułowany na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego w dn. 28.09.2009 w sprawie uregulowania stanu prawnego - przyjęty przez Komisję. Odpowiedź Burmistrza z dn. 16.11.2009 - wyjaśnienie stanowiska UM

21/2009. Wniesienie zmian do projektu uchwały dotyczącej Pałacu w Rybnej dot. zmiany statutu spółki - wniosek do Burmistrza na posiedzeniu Komisji BiPP w dniu 28.09.2009  - przyjęty przez Komisję.

22/2009. Wnioski do budżetu miasta na 2010 r. - dn. 30.09.2009 złożyłam za pośrednictwem Przewodniczącego RM 19 wniosków, w tym z zakresu remontów i inwestycji dróg i obiektów budowlanych, zdrowia, kultury. Umieszczone w dziale DOKUMENTY - wystąpienia własne, pisma.

23/2009 Oznakowanie posesji numerami - dn. 20.10.2009 zapytanie do burmistrza. Odpowiedź wpłynęła 08.12.2009r. przedstawia przepisy regulujące te kwestię ale nie sposoby ich egzekwowania.

24/2009. Umieszczenie w lokalnej prasie i stronie www UM wykazu dróg w granicach administracyjnych Tarnowskich Gór z podziałem na gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, inne, przed sezonem odśnieżania - interpelacja ustna na sesji 25.11.2009.Odpowiedź na sesji: UM będzie się starał takie informacje umieszczać.

25/2009. Budowa ulicy Augustyna Kaczmarka (dawniej Wodociągowa) od skrzyżowania z ul. Staszica - zapytanie na sesji 25.11.2009. Odpowiedź: prowadzona jest budowa tzw. dojazdu do pól rolnych. Docelowo wykonana będzie nawierzchnia z żużla wielkopiecowego.

26/2009. Sprzedaż budynku willi przy ul. Ogrodowej - zapytanie ustne na sesji 25.11.2009 o powierzchnię budynku, działki oraz uzyskaną cenę. W odpowiedzi podano dane liczbowe.

27/2009. Nakładki asfaltowe na ul. Szybów, Ludowej, Staszica - wykonano je tylko częściowo, na pewnych odcinkach a nie na całości ulic - zapytanie na sesji 25.11.2009 z prośbą o podanie odpowiedzi na piśmie. Odpowiedź wpłynęła 18.12.2009 - ul. Szybów: ze względu na brak podbudowy z żużla wielkopiecowego. Ul. Ludowa - ze względu na brak odwodnienia.

28/2009. Kryteria wykonywania nakładek asfaltowych – zapytanie na sesji 25.11.2009. Odpowiedź wpłynęła 18.12.2009 - nakładki asfaltowe wykonuje się tylko na drogach gruntowych utwardzonych wcześniej żużlem wielkopiecowym.

29/2009. Bezpieczeństwo ruchu drogowego na ulicy Bytomskiej - interpelacja do Burmistrza oraz pismo do Starosty po interwencji mieszkańca z 30.11.2009.Odpowiedź Burmistrza wpłynęła 22.12. 2009. Odpowiedź Starosty wpłynęła 14.12.2009.
Twierdzicie, że mnie znacie...

Wielu mówi, że mnie zna, wie jak wyglądam, co robiłam i robię. Wydaje się im, że wiedzą. Do szczegółów więc.
   Status płci:
tak – jestem „tylko kobietą” ale stąd, z Gór, ze Śląska, z Polski, z Europy. Taką, która wspiera mężczyzn ale chce być ich partnerką a nie usuwaną na zaplecze "pomagierką"
   Status wieku:
tak – mam już za sobą etap zawodowego zarabiania „na chleb powszedni”. Ale mam też cztery zdobyte zawody i wiele umiejętności, które zapobiegły mojemu bezrobociu.
   Status wyglądu zewnętrznego:
tak – od 2010r. przybyło mi 6 kilogramów, mam zmarszczki i takie inne ponad młodzieńcze dodatki. Ale cała jestem prawdziwa, na zdjęciu wyborczym też - szczera jak srebro z tej ziemi :). To chyba wyjątek, bo innych kandydatów czas nie potarmosił, jak można sądzić po ich wygładzonych licach na zdjęciach. 
   Status stand by:
tak – jestem zapracowana tak samo (a może bardziej) jak wtedy, gdy kierowałam laboratorium analitycznym, równocześnie byłam nauczycielem, prowadziłam dodatkową działalność gospodarczą (6-7 dni w tygodniu) i jeszcze na dodatek zdobywałam specjalizację medyczną, podwyższałam kwalifikacje podyplomowo i na kursach kierunkowych. Ale teraz w mojej pracy - już nie zarobkowej a społecznej, realizuję moje pasje i zamiłowania z lat licealnych, gdy nieźle mi szło w przedmiotach humanistycznych.
   Zakończenie:
Złożyłam reklamację przy odbiorze od fotografa mojego zdjęcia – nie chcę nabrzmiałej, napiętej, podkolorowanej skóry na zdjęciu – na takiej twarzy nie widać mnie prawdziwej. Reklamację przyjęto.
   Zaproszenie: Nie prowadzę kampanii wyborczej wielkoformatowej, zamaszystej - z banerami, plakatami, ogłoszeniami, zamiast tego będę rozmawiać z każdym, kto zechce mnie osobiście poznać lub spotkać się za mną po raz kolejny. Zapraszam do spotkań! Można mnie prawie codziennie spotkać w Cafe Silesia – gryfny kafyj w kamienicy pod numerem 3 przy Rynku, około godz. 12. Chętnie też przyjmę zaproszenie na rozmowę przy kawie w innym miejscu, jeśli takie wyjdzie ze strony internautów; sama zapłacę za swoją kawę! Do zobaczenia więc! Do usłyszenia! Do napisania!

Moje INTERPELACJE, WNIOSKI, inne wystąpienia (wybrane tematy) – 2008 r.

1/2008. Program wykorzystania ekologicznych źródeł ciepła i ciepłej wody użytkowej w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy - interpelacja ze stycznia 2008 - w odpowiedzi pismo: główne zastosowanie mają: gaz, elektryczność, węgiel, koks. Nie korzysta się z tzw. źródeł energii odnawialnej.

2/2008. Gminny program pomocowy - dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów nie będących własnością gminy - interpelacje ze stycznia 2008 - w odpowiedzi pismo wyjaśniające, w którym stwierdzono, że Urząd Miasta takiego programu nie posiada, a nawet gdyby posiadało, kwoty na ten cel przeznaczano by w symbolicznych wielkościach. Jednak nieco później, w marcu 2008 roku, burmistrz przygotował własny projekt uchwały umożliwiającej dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych nie będących własnością gminy. Pomoc taką otrzymał Kościół p.w. św. św. Piotra i Pawła (2 razy), tzw. Dworek Goethego, kilka prywatnych kamienic

3/2008. "Dzikie wysypisko" śmieci przy ul. Nowej - zapytanie z lutego 2008 - w odpowiedzi pismo wyjaśniające: teren prywatny jest składowiskiem gruzu i ziemi; straż miejska wizytuje ten rejon.

4/2008. Interpelacja nt braku realizacji wniosku do budżetu na 2008r. dotyczącego remontów ulic w rejonie ulicy Szczęść Boże - zapytanie z lutego 2008 - w odpowiedzi pismo wyjaśniające: w 2008r. planowany jest remont fragmentu ul. Nowej. Przebudowy innych ulic Urząd Miasta nie będzie przeprowadzać z uwagi na duże koszty związane z koniecznością zapewnienia odprowadzenia wód opadowych. Zrealizowano w lipcu 2009 - remont odcinka ulicy Nowej; wykonano też nakładkę asfaltową.

5/2008. Chodnik przy ulicy Kościelnej w Strzybnicy - zapytanie do Burmistrza po interwencji mieszkańców ul. Kościelnej z lutego 2008 - w odpowiedzi pisma wyjaśniające: teren chodnika należy w częściach do miasta i do powiatu; konieczne jest uregulowanie prawa własności co do tego terenu; nie zrealizowano.

6/2008. Opłata adiacencka dot. gminy Tarnowskie Góry - zapytanie o informację z marca 2008 - w odpowiedzi pismo szeroko opisujące temat.

7/2008. Bariery architektoniczne w budynkach UM  tj. ratusza i przy ul. Sienkiewicza - interpelacja z marca 2008 - w odpowiedzi pismo, stwierdzające m.in., że budynek ratusza wymaga przeprowadzenia uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dla budynku przy ul. Sienkiewicza opracowywana jest dokumentacja dot. budowy windy. Winda została zainstalowana w budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w lipcu 2009 r.

08/2008 Zapytanie dot. Veolii, Pratermu i Dalkii - marzec 2008 - w odpowiedzi informacja nt doniesień prasowych (niepełna).

09/2008. Obsługa prawna i skład personalny Biura Rady Miejskiej - marzec 2008 - w odpowiedzi szczegółowa informacja

10/2008. Zły stan techniczny zabytkowego budynku przy zbiegu ulic Krakowskiej i Tylnej - kwiecień 2008 - w odpowiedzi pismo wyjaśniające stan prawny i plany remontowe właścicieli.
11/2008. Pozyskanie środków poza budżetem miasta na likwidację barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej - kwiecień 2008 - w odpowiedzi informacja o braku możliwości pozyskania dotacji na ten cel.

12/2008.  Zły stan tzw. domu Carnalla przy ul. Szymały - w odpowiedzi pismo wyjaśniające formę sprzedaży osobie prywatnej a nie stanu technicznego; budynek nie znajduje się w rejestrze zabytków. W 2009 r. trawa remont budynku prowadzony przez właściciela.

13/2008.  Ws remontu nawierzchni ul. Nowej - pismo do Burmistrza po kolejnej interwencji mieszkańców skierowanej do mnie - 02 kwietnia 2008 - w odpowiedzi informacja o planie nałożenia tymczasowych nakładek asfaltowych w roku bieżącym na fragmencie ul. Nowej. Złożyłam do planu budżetu miasta na 2009r. wniosek dot. nałożenia nakładki – zrealizowano w lipcu 2009r.

14/2008. wniosek w/s budowy chodnika wzdłuż ul. Staszica - 02 kwietnia 2008 - w odpowiedzi informacja: jako zadanie inwestycyjne wymaga przygotowania dokumentacji i umieszczenia w wydatkach budżetowych miasta. W listopadzie 2008 złożyłam w tej sprawie wniosek do budżetu na 2009. w/s przygotowania dokumentacji  - wniosek został przyjęty do realizacji ale do sierpnia 2009 dokumentacje nie została jeszcze przygotowana.

15/2008. Bark remontów w budynkach MTBS-u w rejonie ul. Kościuszki (po interwencjach mieszkańców) - zapytanie do Burmistrza z dn.10 kwietnia 2008 -  w odpowiedzi informacja o przeprowadzeniu rozmowy z zarządem MTBS i planach przyszłych remontów. Informacje szczegółowe zostaną przedstawione przez Burmistrza na sesji RM (odpowiedź burmistrza dostępna jest na moim blogu w formie zeskanowanej oraz w tut. stronie www)

16/2008. Przygotowanie wykazu ulic z podziałem na kategorie przynależnościowe i umieszczenie go na stronie internetowej oraz w lokalnej prasie – złożyłam na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego w dniu 19 maja 2008r. - przyjęty jednogłośnie - do września 2008 brak odpowiedzi. Wniosek zrealizowano - informacje ukazują się w tygodniku 'Gwarek"; uwzględniono w nich zróżnicowanie kolorystyczne kategorii ulic. Brak realizacji w formie elektronicznej.

17/2008. Spółki gminne pn. pn. "Zielona Etykieta" i "Spółka Wodna" - zapytanie do Burmistrza z dn. 21 maja 2008 - odpowiedź z czerwca 2008 opisuje działalność spółek i przedstawia skład zarządu, który uległ zmianie w kwietniu 2008.

18/2008. Stan techniczny Pałacu w Rybnej, zagospodarowania otaczającego parku, nieaktualizowanej strony internetowej - 21 maja 2008 - w odpowiedzi informacja o przeznaczeniu sumy 407 tys. zł z budżetu miasta na remont elewacji i modernizacje kotłowni oraz o kosztorysie na sumę 565 tys. zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie parku. Brak informacji nt "martwej" strony internetowej pałacu. Strona została uruchomiona w nowej formie po zmianie zarządu spółki, w pierwszym kwartale 2009r.

19/2008. Projekt nowego wyposażenia sali sesyjnej, planowany remont sali - 21 maja 2008 - w odpowiedzi informacja o możliwościach uzyskania finansowych środków zewnętrznych na cele remontowe obiektów zabytkowych

20/2008. Wprowadzenie pamiątkowej monety (na wzór radzionkowskiego "cidra";) oraz możliwości szerszego udostępnienia wydawnictw Urzędu Miasta m.in. książki "Historia srebrem pisana" Jana Drechslera - 21 maja 2008 - odpowiedź negatywna dotycząca obu spraw.

21/2008 Rewitalizacja ul. Krakowskiej oraz starówki tarnogórskiej – zapytanie o dotychczasowe prace nad inwentaryzacją, dokumentacją oraz wykonaniem szczegółowego kilkuletniego planu zagospodarowania starówki - 21 maja 2008

22/2008. Remont ulicy Szybów - interpelacja po interwencjach mieszkańców ul. Szybów oraz interwencje innych mieszkańców rejonu Szczęść Boże w sprawie harmonogram robót remontowych ulic i chodników - 02 czerwca 2008 -  odpowiedź z 14.07.2008 - przedstawia zakres wykonanych robót z wykorzystaniem żużla wielkopiecowego. W lipcu 2009 wykonano nakładkę asfaltową – zrealizowano w ten sposób mój wniosek do budżetu na 2009r.

23/2008. Remont ulicy Staszica - interpelacja po interwencji mieszkańców rejonu Osiedla Szczęść Boże - Staszica dotycząca terminów utwardzenia nawierzchni ulic i zakresu prac - odpowiedź 14.07.2008 - informacja o wykonanych pracach z wykorzystaniem żużla wielkopiecowego. Konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej. W czerwcu 2009 wykonano nakładkę asfaltową na odcinku ul. Staszica między ul. Gliwicką a ul. Dolomitów - realizacja mojego wniosku do budżetu na 2009r.

24/2008. Brak remontów w zasobach mieszkaniowych MTBS po interwencji mieszkańców budynków przy ul. Kościuszki -  pismo do Przewodniczącego RM - 03 czerwca 2008 - w odpowiedzi otrzymałam pismo skierowane przez UM do MTBS-u; w dniu 30.06.1008 wpłynęło pismo z wyszczególnieniem przewidywanych remontów (pełną treść można znaleźć pod nazwą "MTBS - odpowiedzi na interpelacje do Burmistrza i pisma do Przewodniczącego RM";).

25/2008. Interpelacja w/s interwencji mieszkańców dot. skrzyżowania ulicy. Gliwickiej i Nowej w zakresie uciążliwego wpływu ruchu drogowego na posesję - 03 czerwca 2008 - w odpowiedzi pismo wyjaśniające min. przewiduje się wykonanie pomiarów hałasu i emisji zanieczyszczeń w tym rejonie.

26/2008. Kutna Hora – zapytanie ws wyjazdu samorządowców i mieszkańców - pismo z 14.06.2008 do Przewodniczącego RM.

27/2008. Pismo do Przewodniczącego RM ws zorganizowania spotkania dot. remontów ulic, regulacji ruchu drogowego i innych spraw bieżących miasta - 17.06.2008

28/2008. pismo do Przewodniczącego RM ws zmiany Regulaminu Nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Tarnowskie Góry - 18.06.2008

29/2008. interpelacja w/s aktualnej sytuacji prawnej i finansowej Spółki z o.o. Pałac w Rybnej (wykaz imprez w latach 2007/2008, harmonogramu imprez i działalność na drugie półrocze 2008 i kalkulacji najbliższych remontów) - 18 czerwca 2008 - odpowiedź przedstawia oczekiwane wyszczególnienia wraz z informacja o powołaniu nowego prezesa, Adama Morawca.

30/2008. interpelacja w/s sytuacji prawnej i planów gminy dot. budynku przy ul. Ogrodowej 1 oraz współpracy gminy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - 18 czerwca 2008 - w odpowiedzi pismo przedstawiające oczekiwane szczegóły oraz informujące, iż stan nieruchomości jest znany  wojewódzkim służbom konserwatorskim.

31/2008. interpelacja w/s stanu prac gminy nad realizacją Programu Rewitalizacji Centrum Miasta - 18 czerwca 2008 - w odpowiedzi wyjaśnienie przyczyn opóźnień realizacji Programu. Pismo przedstawia też przewidywane utrudnienia pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego projektów i zadań w innych dzielnicach. Cytat: "...Zablokuje to m.in. możliwość wnioskowania przez spółdzielnie mieszkaniowe o środki z Unii Europejskiej..."

34/2008. interpelacja w/s planowanych prac termoizolacyjnych Tarnogórskiego Centrum Kultury oraz zastosowania ekologicznych paliw ze źródeł energii odnawialnej w tymże budynku - 23 czerwca 2008 - odpowiedź wpłynęła 17.07.2008 - omówiono dotychczas zrealizowane projekty w zakresie termoizolacji. Nie przewiduje się zastosowania energii słonecznej, gdyż podstawowym źródłem energii będzie gaz ziemny.

35/2008. w/s interwencji mieszkańców ul. Szczęść Boże i Nowej na temat możliwości zastosowania ograniczeń prędkości w tym rejonie - 23 czerwca 2008 - odpowiedź wpłynęła 09.07.2008. przedstawia zastosowane sposoby ograniczenia prędkości i uznaje je za wystarczające i zgodne z przepisami dla tego typu dróg.

36/2008. w/s zabezpieczenia przed zniszczeniem starych donic (wazonów) pokrytych płaskorzeźbami znajdujących się w parku miejskim - 23 czerwca 2008 - odpowiedź wpłynęła 16.07.2008r. - przedmioty wymienione w interpelacji (wazy, donice, wazony) nie podlegały do tej pory zabiegom konserwatorskim; nie zabezpieczono

37/2008. Remont dróg gruntowych w rejonie ulicy Szczęść Boże - po interwencjach mieszkańców kilku ulic (skargi na wykonanie remontów) - 08.07.2008 - odpowiedź wpłynęła 25.07.2008 i przedstawia koszty wykonania prac oraz stwierdza tu cytat: "Obecnie nawierzchnie te są w stanie dobrym".

38/2008. wniosek do budżetu miasta na rok 2009 na prośbę grupy mieszkańców dot. budowy parkingu i boiska sportowego w okolicy bloków nr 9 i 11 przy ul. Francuskiej - 28 lipca 2008
39/2008.  Pomoc samorządów poszkodowanym przez sierpniowe burze i trąby powietrzne - pismo do Przewodniczącego RM, Burmistrza, Przewodniczącego RP i Starosty - 17 sierpnia 2008 - odpowiedź Burmistrza z 21.08.2008 informująca o pomocy dla sołectwa Kalina w gminie Herby. Pomoc w wysokości 5 tys. złotych została udzielona gminie na mocy uchwały Rady Miejskiej z sierpnia 2008.

40/2008. wniosek do budżetu miasta na 2009 rok - 15.09.2008 - w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Zagrodowej. Wniosek skierowany przeze mnie wraz z grupą mieszkańców ulicy Zagrodowej. Zrealizowany w sierpniu 2009 - nakładkę wykonano.

41/2008 wniosek do budżetu miasta na 2009 rok - 29.09.2008 - w sprawie wykonania chodnika wzdłuż fragmentu ulicy Kościelnej w Strzybnicy. Wniosek po interwencjach mieszkańców - nie zrealizowano

41/2008. interpelacja w/s realizacji Uchwały RN  z grudnia 2007r. dotyczącej Parku Kulturowego pn "Hałda Popłuczkowa" - 06.10.2008 - odpowiedź z Wydziału Architektury wpłynęła do Biura RM  28.11.2008, druga od Zastępcy Burmistrza 12.12.2008. W 2009 roku zabezpieczono teren chroniony.

43/2008. remont ulicy Skośnej - pismo do Burmistrza z dnia 09.10.2008 - po interwencji grupy mieszkańców

44/2008. wniosek - budowa chodnika przy ulicy Szczęść Boże - pismo do Przewodniczącego RM z dn. 10.10.2008. - zrealizowano drugi fragment w 2009 r.

45/2008. nadawanie nazw ulicom, placom i innym miejscom w Tarnowskich Górach- zapytanie do Burmistrza z dn. 13.11.2008. Realizacja - na skutek moich działań Burmistrz powołał 26.05.2009 Radę d/s Nazewnictwa

46/2008. zapytanie na sesji RM w dniu 21.11.2008 dotyczące braku odpowiedzi Burmistrza na interpelację z 06.10.2008 w sprawie hałdy popłuczkowej, która winna zostać udzielona w ciągu 21 dni; sprawy w czasie Sesji nie wyjaśniono. Oczekuję na odpowiedź pisemną.

47/2008. zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowych donic w parku miejskim oraz tablic kamiennych na kościele p.w. Św. Anny i na kamienicy przy Placu Gwarków - zapytanie ustne podczas sesji RM w dniu 21.11.2008 - W odpowiedziach, które wpłynęły 08 i 11 grudnia br. wyjaśniono, że donice nie są objęte opieką konserwatorską, tablica na kamienicy jest własnością prywatną a tablica na kościele św. Anny wraz z samym kościołem będącym zabytkiem należy do parafii p.w. św. św. Piotra i Pawła; wniosek nie uwzględniony

48/2008. przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałości górnictwa kruszcowego (szyby, szybiki, warpie, łąki pogórnicze) - wniosek do budżetu na 2009 z dnia 21 maja 2008 na posiedzeniu KOŚiFERZiPS  - w budżecie na rok 2009 wniosek nie uwzględniony.

49/2008. szlaki rowerowo-piesze - przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem istniejących i powstających obszarów zabudowy - wniosek do budżetu miasta na 2009r. z dnia 27.11.2008 złożony na posiedzenia KOŚiFERZiPS. - w budżecie na rok2009 wniosek nie uwzględniony.

50/2008. badanie słuchu dzieci - akcja profilaktyczna - wniosek do budżetu miasta na 2009r z dnia 27.11.2009 złożony na posiedzeniu KOŚiFERZiPS - wrzesień 2009 - w sierpniu 2009 trakcie realizacji

51/2008. wniosek do budżetu miasta na 2009r. złożony na posiedzeniu KOŚiFERZiPS dnia 27.11.2008 i posiedzeniu kBiF dnia 05.12.2008 - przeprowadzenie inwentaryzacji i opracowanie dokumentacji obszarów pogórniczych obejmujących tereny warpii, szybów i szybików wyznaczone w projekcie planu zagospodarowania miasta.

52/2008. Remonty w budynkach MTBS-u - na skutek interwencji mieszkańców i po śmiertelnym wypadku interpelacja z dn. 20.12.2008. ; odpowiedź wpłynęła 09.01.2009.
53/2008. Dyskusja publiczna w/s przeprowadzonych zmian budowlanych XVI kamienicy tzw. winiarni „Sedlaczek” oraz przebiegu procedur związanych z wydaniem zezwolenia na remont - interpelacja z dn. 23.12.2008; odpowiedź wpłynęła 09.01.2009.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z załącznikami  można znaleźć pod adresem:


http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=640&parcat=343&t=more&grupa=1492c0f506d4df

Najważniejsze realizacje:

1. 2/2008. Gminny program pomocowy - dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów nie będących własnością gminy - interpelacje ze stycznia 2008 - w odpowiedzi pismo wyjaśniające, w którym stwierdzono, że Urząd Miasta takiego programu nie posiada, a nawet gdyby posiadało, kwoty na ten cel przeznaczano by w symbolicznych wielkościach. Jednak nieco później, w marcu 2008 roku, burmistrz przygotował własny projekt uchwały umożliwiającej dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych nie będących własnością gminy. Pomoc taką otrzymał Kościół p.w. św. św. Piotra i Pawła (2 razy), tzw. Dworek Goethego, kilka prywatnych kamienic

2. 4/2008. Interpelacja nt braku realizacji wniosku do budżetu na 2008r. dotyczącego remontów ulic w rejonie ulicy Szczęść Boże - zapytanie z lutego 2008 - w odpowiedzi pismo wyjaśniające: w 2008r. planowany jest remont fragmentu ul. Nowej. Przebudowy innych ulic Urząd Miasta nie będzie przeprowadzać z uwagi na duże koszty związane z koniecznością zapewnienia odprowadzenia wód opadowych. Zrealizowano w lipcu 2009 - remont odcinka ulicy Nowej; wykonano też nakładkę asfaltową.

3. 13/2008.  Ws remontu nawierzchni ul. Nowej - pismo do Burmistrza po kolejnej interwencji mieszkańców skierowanej do mnie - 02 kwietnia 2008 - w odpowiedzi informacja o planie nałożenia tymczasowych nakładek asfaltowych w roku bieżącym na fragmencie ul. Nowej. Złożyłam do planu budżetu miasta na 2009r. wniosek dot. nałożenia nakładki – zrealizowano w lipcu 2009r.

4. 16/2008. Przygotowanie wykazu ulic z podziałem na kategorie przynależnościowe i umieszczenie go na stronie internetowej oraz w lokalnej prasie – złożyłam na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego w dniu 19 maja 2008r. - przyjęty jednogłośnie - do września 2008 brak odpowiedzi. Wniosek zrealizowano - informacje ukazują się w tygodniku 'Gwarek"; uwzględniono w nich zróżnicowanie kolorystyczne kategorii ulic. Brak realizacji w formie elektronicznej.

5. 22/2008. Remont ulicy Szybów - interpelacja po interwencjach mieszkańców ul. Szybów oraz interwencje innych mieszkańców rejonu Szczęść Boże w sprawie harmonogram robót remontowych ulic i chodników - 02 czerwca 2008 -  odpowiedź z 14.07.2008 - przedstawia zakres wykonanych robót z wykorzystaniem żużla wielkopiecowego. W lipcu 2009 wykonano nakładkę asfaltową – zrealizowano w ten sposób mój wniosek do budżetu na 2009r.

6. 23/2008. Remont ulicy Staszica - interpelacja po interwencji mieszkańców rejonu Osiedla Szczęść Boże - Staszica dotycząca terminów utwardzenia nawierzchni ulic i zakresu prac - odpowiedź 14.07.2008 - informacja o wykonanych pracach z wykorzystaniem żużla wielkopiecowego. Konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej. W czerwcu 2009 wykonano nakładkę asfaltową na odcinku ul. Staszica między ul. Gliwicką a ul. Dolomitów - realizacja mojego wniosku do budżetu na 2009r.

7. 40/2008. Remont ul. Zagrodowej - wniosek do budżetu miasta na 2009 rok - 15.09.2008 - w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Zagrodowej, skierowany przeze mnie wraz z grupą mieszkańców ulicy Zagrodowej. Zrealizowany w sierpniu 2009 - nakładkę wykonano.

8. 44/2008. budowa chodnika przy ulicy Szczęść Boże – wniosek do budżetu; pismo do Przewodniczącego RM z dn. 10.10.2008. - zrealizowano drugi fragment w 2009 r.

9. 45/2008. nadawanie nazw ulicom, placom i innym miejscom w Tarnowskich Górach - zapytanie do Burmistrza z dn. 13.11.2008. Realizacja - na skutek moich działań Burmistrz powołał 26.05.2009 Radę d/s Nazewnictwa

10. 50/2008. badanie słuchu dzieci - akcja profilaktyczna - wniosek do budżetu miasta na 2009r z dnia 27.11.2009 złożony na posiedzeniu KOŚiFERZiPS - wrzesień 2009 - w sierpniu 2009 trakcie realizacji

Niepowodzenia:

1. 41/2008 wniosek do budżetu miasta na 2009 rok - 29.09.2008 - w sprawie wykonania chodnika wzdłuż fragmentu ulicy Kościelnej w Strzybnicy. Wniosek po interwencjach mieszkańców – nie zrealizowano\

2. 49/2008. szlaki rowerowo-piesze - przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem istniejących i powstających obszarów zabudowy - wniosek do budżetu miasta na 2009r. z dnia 27.11.2008 złożony na posiedzenia KOŚiFERZiPS. - w budżecie na rok2009 wniosek nie uwzględniony
Nie znacie mnie. Poznajcie więc - kobietę z TG

Jako jedna z kobiet, których w naszym rejonie jest przecież wiele, chciałabym decydować o sprawach istotnych dla lokalnej społeczności. Uważam, że potrafię to zrobić, gdyż mam doświadczenie (byłam radną) i uczestniczę w życiu społecznym miasta. Znam je dobrze, znam jego mieszkańców, z którymi utrzymuję kontakty bezpośrednie i internetowe.

Dlaczego kandyduję? Widzę realne szanse kontynuacji realizacji rozpoczętych przez siebie zadań i podjęcie nowych, umacniających rozwój Tarnowskich Gór.

O mnie...

Mieszkam tu: w Tarnowskich Górach, na Śląsku, w Polsce, w Europie. Wykształcenie wyższe i podyplomowe. Kiedyś pracodawca i pracownik w ochronie zdrowia i szkolnictwie, obecnie niepracująca zawodowo ale stale zapracowana. Bez przynależności partyjnej. Związana z utworzoną przez siebie organizacją pozarządową - Fundacją Popularyzacji Dziedzictwa „Kruszce Śląska”

Lubię...

 • kontakty z młodzieżą – wspieram ich talenty i rozwój umiejętności
 • aktywność fizyczną – pływam, jeżdżę na rowerze, spaceruję z moim psem – opuszczonym przez innych ludzi
 • zdobywanie wiedzy o miejscu, w którym żyję i upowszechnianie jej

Jestem kobietą, tarnogórzanka, Polką, Europejką

W życiu publicznym...

Wcześniej byłam radną miasta, członkiem rad społecznych m.in. Rady Muzeum, Rady ds. Nazewnictwa przy Burmistrzu, Rady Społecznej SPZOZ TOTU i kilku innych gremiów społecznych. Obecnie pracuję społecznie w organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych jak: Stowarzyszenie „Śląski Dzwon Nadziei”, Gminna Rady Działalności Pożytku Publicznego, Powiatowa Rada działalności Pożytku Publicznego, współpracuję z kilku innymi

Zajmuję się...

głównie za pośrednictwem Fundacji „Kruszce Śląska” realizacją wydawnictw książkowych i internetowych o tematyce tarnogórskiej i górnośląskiej, jestem autorką lub współautorką kilku książek, szeregu artykułów prasowych i internetowych, już 11 rok prowadzę blog promujący nasze miasto, zorganizowałam szereg wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych m.in. „Srebro i Kunszt”, spektakl „Jan III Sobieski”, "Pieta w zamku Wrochema", cykl „Jakie byłyśmy, jakie jesteśmy”.

Poznajcie mnie lepiej.

Jako absolwentka uniwersytetu z dyplomem magistra biologii środowiskowej prowadziłam pracę zawodową w laboratorium medycznym, w ciągu 30 lat podwyższając swe kwalifikacje na drodze kursów i szkoleń, uzyskałam też specjalizację w zakresie mikrobiologii klinicznej. Równolegle przeszłam kształcenie podyplomowe uzyskując kwalifikacje pedagogiczne i pracowałam przez 20 lat jako nauczyciel i egzaminator w tarnogórskich szkołach – najdłużej w Centrum Kształcenia Ustawicznego; były to szkoły zawodowe, średnie, pomaturalne. Prowadziłam też przez kilkanaście lat działalność gospodarczą zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi (laboratorium medyczne „ANALITYK”) .

Obecnie nie pracująca lecz zapracowana, tarnogórzanka, którą interesuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość miasta.

KOBIETA, ŚLĄZACZKA, POLKA, EUROPEJKA.
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |  206 |  207 |  208 |  209 |  210 |  211 |  212 |  213 |  214 |  215 |  216 |  217 |  218 |  219 |  220 |  221 |  222 |  223 |  224 |  225 |  226 |  227 |  228 |  229 |  230 |  231 |  232 |  233 |  234 |  235 |  236 |  237 |  238 |  239 |  240 |  241 |  242 |  243 |  244 |  245 |  246 |  247 |  248 |  249 |