Piątek za piątkiem

Od samego rana pogoda poukładana w słoneczne i chmurne puzzle. Kwiecień-plecień bo przeplata troche zimy, trochę lata. I on skończy się niedługo, ale do 30 dnia tego miesiąca jest jeszcze czas na przekazanie 1% należnego za 2009 rok podatku dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, może to uczynić, podobnie jak ja.

       1%
mojego podatku przeznaczyłam dla
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej
"Nie lękajcie się".

Też możesz to zrobić.
Dla
Tarnowskich Gór

Alicja Kosiba-Lesiak

         

Zespół Academus z popisowym koncertem oczarował publiczność na godzinę i przymurował do krzeseł. Nikt tego nie żałował. Żałowali ci, którzy opuścili niegdysiejsze włości Wrochemowe zaraz po wręczeniu nagród. 
Pan kontrabasista z prawego skrzydła wykonywał układ taneczny przy swoim instrumencie zaplanowany przez oszczędnego i tajemniczego choreografa: szyja w ruch, palce mieszające powietrze w okolicach gryfu, rytmiczne ruchy korpusem ciała. Zaś blondyn o kędzierzawej czuprynie siedząc ze skrzypcami (może altówką) z lewej flanki ani razu nie spojrzał na młode damy w pierwszym rzędzie. Nie dokazuj... 

ALBUM FOTOGRAFICZNY można otworzyć klikając myszką na miniaturce zdjęcia.

       

Nagrody z dziedziny kulturyZnowu bajka

Hmmmm..... odkładam na dzisiejszy wieczór karty ustaw, adresy elektroniczne uchwał, całą tę ciążką artylerię hazardu i prawa w ciemy kąt. Albo lepiej - do pancernych silosów. Dla wyciszenia, dla złagodzenia klimatu.Zbliżające się godziny nocne ucznię ulotnymi ale błogimi za sprawą małego teatru wirtualnego, bajki wyjętej z sennej krainy czarów. Uuuuuspoookooojeeenieee...spoookójjjj, relaaaksss..

Oto dwie mrówki z rakietami (zamiast rakietnic - p/pancernych), rude niczym boska Rita, pogrywać zaczęły w tenisa ziarenkiem piasku. Wersja stołowo-ziemna, bezregulaminowa, rozregulowana, nielegalna, nieprawomocna. Tupot małych stóp pingwinich dał się wyraźnie słyszeć od północy a po chwili ukazała się fiszbinowa gęba przedstawiciela waleni - może kaszalota?. Czarowne mlaskanie skrzydełek motylich zapowiedziało zjawiskowego pazia, który przysiadł na napiętej pajęczynowej siatce tenisowej. Gromadziła się przelotna skrzydlaczkowa i wypasiona, osiadła publiczność. "Będzie lało. Mówię wam" - ledwo słyszalny szept groźnie zabrzmiał między klapnięciami ziarenka piaskowego o rakiety, o grunt, o mrówcze czółko.

c.d.n.   
Dyżur


W najbliższy piątek tj. 09 kwietnia br. w godzinach od 14.00 do 16.00
 
pełnić będę dyżur w Biurze Rady Miejskiej w ratuszu (II piętro)
przyjmując mieszkańców z ich interwencjami, problemami, pytaniami.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje Biuro Rady Miejskiej
pod numerem telefonu 32 39 33 802
.
KASYNO RAZ JESZCZE

Na pytanie: Czy mnie jest potrzebne kasyno, odpowiadam: Mnie nie.

A teraz zapraszam wszystkich Państwa, którzy jak dostrzegłam z komentarzy, są żywotnie zainteresowani tą sprawą, do lektury.

-------------------------------------------------------------------------------------

Wyciąg z. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201 poz.1540)

Koncesje i zezwolenia

Art. 32.1. Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Art. 33. 1. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie koncesji albo zezwolenia, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o złożeniu wniosku, wraz ze wskazaniem nazwy podmiotu, przedmiotu wniosku oraz miejscowości, której wniosek dotyczy.

2. Jeżeli o koncesję albo zezwolenie, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ustawie, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i przeprowadza przetarg.

3. W celu przeprowadzenia przetargu minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje komisję przetargową, składającą się co najmniej z 3 osób spośród urzędników zatrudnionych w urzędzie obsługującym tego ministra lub funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w tym urzędzie.

Art. 35. Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać:

1) odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;

3) informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

4) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających sprawować zarząd nad kasynem gry; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) - również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

5) opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowane kasyno gry, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;

6) odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry;

7) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;

8) przewidywany rodzaj oraz liczbę gier, wraz z informacją o planowanej kolejności ich uruchomienia;

9) szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy, oraz projektowane warunki zatrudnienia osoby mającej sprawować zarząd nad kasynem gry;

10) opis organizacji i funkcjonowania kasyna gry, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej lub gry na automatach;

11) studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności;

12) projekty regulaminów gier;

13) projekt systemu służącego rejestracji gości;

14) proponowane warunki złożenia zabezpieczenia określonego w art. 63;

15) pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry;

16) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności:

a) w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,

b) w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach;

17) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;

18 ) oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których wartość przekracza jedną setną kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego;

19) aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Z powyżej przytoczonych artykułów ustawy wynika jednoznacznie, że

  1. Rolę Rady Miejskiej w tej sprawie ustawodawca ograniczył do „wydania opinii” o konkretnym, wskazanym miejscu, w którym wnioskodawca chciałby uruchomić kasyno. (Art. 33. 1. pkt 5 i 6)
  2.  Dla ubiegania się o koncesję wydawaną przez ministra (a nie przez Radę Miejską) wnioskodawcę satysfakcjonuje wyłącznie „opinia pozytywna”   ( Art.35. pkt 15)
  3. By wydać „opinię negatywną” Rada musiałaby ją uzasadnić. Bo jka Państwo wiedzą, każda negatywna opinia czy decyzja musi być uzasadniona, bo może być co do meritum zaskarżona przez zainteresowanego do wojewody lub Sądu Administracyjnego.
  4. Przesłanka do wydania „opinii negatywnej” musi być konkretna. Czyli nie może się opierać na subiektywnej ocenie, a już wcale nie może kwestionować istniejącego prawa uchwalonego przez Sejm. To byłaby anarchia.  Sejm dopuścił pewne formy hazardu. Musi więc mieć podstawy umocowane w prawie.
  5. Rada nie mogła wydać opinii negatywnej, ponieważ w przedmiotowej lokalizacji działa już od lat legalnie Salon Gier. Poza tym, w jego najbliższej okolicy nie działa żadna instytucja typu: szkoła, przedszkole, kościół. Rada również nie miała prawa wskazywać, gdzie jej zdaniem powinno się takie kasyno ulokować. Sejm nie dał nam takiego prawa.
  6. Uchwała w sprawie wydania „opinii pozytywnej” nie mogła wejść pod obrady bez „opinii” Burmistrza Miasta. Burmistrz wydał „opinię pozytywną”, bo podobnie jak Rada nie znalazł konkretnych przesłanek, by wydać negatywną. W tej sprawie, niezależnie od osobistych przekonań, stosunku do hazardu  radnych i burmistrza, liczyło się tylko jedno, tzn. Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania, by to kasyno mogło powstać pod konkretnym, ściśle oznaczonym adresem. (Art. 35.pkt 5 i 6 )

---------------------------------------------------------------

   Jak już wspomniałam wyżej – na chwilę obecną nie istnieją. Tak samo, jak nie istnieją żadne przesłanki, by zakazać sprzedaży alkoholu w co najmniej czterech punktach, które w pobliżu Salonu Gier istnieją.

Wydanie „opinii negatywnej” w sytuacji, w której kasyno ma powstać w miejscu już działającego legalnie Salonu Gier, musiałoby sprawić na każdym wrażenie, że radni wraz z burmistrzem cierpią na swoistą dolegliwość psychiczną, może schizofrenię. A może nawet też, że ten Salon z momentem przyjęcia „negatywnej opinii” przestaje działać legalnie, co byłoby już nie tylko chorobą, ale i  kompromitacją.

 Szanowni Państwo, którzy mnie czytacie,
  szczególnie ci tą sprawą  żywo zainteresowani;

wierzę, że działacie bezinteresownie i z  pobudek ideowych, ale proszę, byście zechcieli zrozumieć, że w tej sprawie wszelka dyskusja radnych na temat szkodliwości hazardu była bezprzedmiotowa. W tej sprawie wypowiedział się Ustawodawca - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zaś w państwie prawa nie może być tak, że każdy sołtys i sołeccy radni w każdej wsi robią, co chcą, bo im się tak podoba lub nie podoba.

    Istnieje też hierarchia prawa. Naczelnym aktem jest Konstytucja, następnymi - ustawy sejmowe, a dopiero na końcu uchwały takich, czy innych rad (miejskich, powiatowych, gminnych ect ). Te uchwały nigdy nie mogą stać w sprzeczności z nadrzędnymi aktami prawa.


       Żaden radny miejski
nie może sobie uzurpować prawa wstępowania w kompetencje Sejmu,
jego "wyręczania", bez narażania się na zarzut łamania prawa.


W działalności gospodarczej stosowana jest zasada generalna: „ co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Dlatego nie można zakazać działalności dopuszczonych prawem. Można to prawo zmienić, ale tego dokonać może tylko ten, kto je wydał, czyli Sejm. A kto moze uchylić, a precyzyjniej, stwierdzić niezgodność z Konstytucją? Trybunał Konstytucyjny.

-------------------------------------------------

Rada i Urząd Miejski, na czele którego stoi Burmistrz, działają jawnie. Każdy korzystając z ustawy o dostępie do informacji publicznych, może uzyskać wszelkie dane w Biurze RM lub odpowiednich komórkach Urzędu Miasta. Korzystający z komputera, mogą skorzystać z informacji na BIP. Nie jest to może na początku proste, ale skoro ja się nauczyłam to, tym bardziej może każdy z Państwa.

Na tarnogórskim BIP-ie są m.in. Regulaminy Rady i Urzędu, akty prawne oraz protokoły z komisji i sesji. Można się więc zapoznać nawet z tym, kto i co powiedział.

.............................................................................................

Kilka uwag całkiem osobistych.

Prowadzę ten blog od trzech lat. Rok temu dołączył pan Burmistrz, od niedawna kolega Hahn. Gdyby przyjąć, że w pewnym sensie burmistrz jest 24 członkiem Rady, to proszę zauważyć, że tylko troje z 24  stawiło Państwu czoła, Państwa komentarzom - nie zawsze przychylnym - oraz pytaniom.

Blog nie jest instytucjonalnym źródłem prawa i informacji. Jest rodzajem pamiętnika. Do pisania go nikt i nic nas nie zobowiązuje. Ja piszę na nim o różnych rzeczach, które mnie interesują lub poruszają. Ale ponieważ czasem piszę o miejskiej polityce, czuję się zobowiązana odpowiadać na Państwa pytania. Bo kto mówi „A”, powinien umiec powiedzieć „B”. Odpowiadam więc na każdy komentarz i każde pytanie, choć nie wszystkie one są grzeczne. Nie zawsze odpowiadam w sposób taki, jaki byłby pytającym najwygodniejszy. Dlaczego? Ponieważ czasem najprostsze  „Tak” lub „Nie” wymaga dodatkowego komentarza. Casem bywa, że tak obszernego, jak dziś.

W sprawie przedmiotowej uchwały Rady chcę powiedzieć tak:

jej projekt posłużył niestety kilku kolegom radnym do publicznego pokazania, że są moralnie wyżsi od tych, którzy musieli działać zgodnie z kompetencjami, które im wyznaczyła  ustawa. Chcieli pokazać, że to oni działają w imię „wyższych ideałów” poddając w wątpliwość fakt, że inni też je mieć mogą.

Pytam się jednak, czy jest moralnym wykraczanie poza ramy prawa? Działanie wbrew prawu, którego nie narzucił dyktator lub tyran? Na to musicie sobie Państwo odpowiedzieć sami.

...............................................................

Na koniec; 
w trzech głosowaniach, które miały miejsce w sprawie przedmiotowej uchwały zajęłam takie stanowisko:

W pierwszym- wstrzymałam się od głosu. Miałam powód.

W drugim – byłam przeciw. To oczywiste.

W trzecim – wstrzymałam się od głosu. Nie bez przyczyny.

..............................................................

By wszystko nie było takie ponure, a i forma bloga na to pozwala, przytoczę anegdotę.

Otóż, w pewnej miejscowości pan „X” przegrał w karty swą narzeczoną i zaprzysiągł publicznie, że już nigdy do kart nie siądzie z obawy, że... się odegra.

Przewrotny z tego morał.

...................................

Dziękuję wszystkim za uwagę i cierpliwość.
Kto lubi poniedziałek?

   Aby zapewnić sobie pozytywne uczucia męskie (a co najmniej pozytywne zainteresowanie) nie czekałam przyjścia panów z pojemnikami wody do mych drzwi. Jeden z moich znajomych radził mi wylać sobie samej garnek wody na głowę ale uznałam, że i to za mało. Powiem tak:  jak nie wprost to sposobem. Oto wybrałam się przed południem do Parku Wodnego i miałam - dużo wody w lany poniedziałek, co zapewnić ma dużo miłości męskiej. Ciekawe, czy się sprawdzi. 

        

Zdjęcie - pozytywnymi uczuciami męskimi została na pewno obdarowana ta kamienna dama. Remont w okresie Wielkanocy to jeden z etapów nadawania błysku tej secesyjnej tarnogórskiej kamienicy, naszej chlubie architektonicznej.
..................................................................
   Rzędy króliczków vel zajączków, kurczaczków vel kurek, pisanek vel kroszonek wywiał wiosenny wiatr, wsiąkły w ziemię ze świątecznym deszczykiem, przemieściły się na z góry upatrzone pozycje - do przewodów pokarmowych. Ze świątecznych tematów pozostał jeszcze jeden jakby taki quasi, bo też kwietniowy.

   Kwiecień 2010 - mija 10-ta rocznica wydania pierwszego numeru "Montes Tarnovicensis" - czasopisma, które jest jednym z 12 w Polsce traktujących serio a równocześnie przyjaźnie tematy poznawcze z zakresu historii; tutaj o ziemi tarnogórskiej (jeśli określono jej granice) i Górnym Śląsku. Redaktorowi naczelnemu czytelniczka składa tą drogą życzenia szerokiej perspektywy na kolejne lata. Pomimo widocznej części tzw. samorządowej w tonie wyraźnego sukcesu coraz większa liczba autorów pisze w "Montesie" teksty historyczne i chyba coraz więcej czytelników - tarnogórzan - je czytuje. 
Przypuszczam, że jednak to Portal Powiatu Tarnogórskiego szerzej, bo internetowo, wychodzi do mieszkańców Tarnowskich Gór. Jego pierwsza dziesięciolatka (pełna znaczących efektów pracy i sukcesów) już minęła przed rokiem.
.................................................................................W oczekiwaniu...

Kos przez godzinę prawie prowadził swe poranne gwizdy wspierany przez liczne głosy ptasie. Było jeszcze słychać pogwarki wróbli kończące wiosenny koncert przed nastaniem jasnego dnia. Teraz już cisza zapanowała za oknami. Czas na moją pracę. Ale niechże początek dniowi dadzą życzenia świąteczne:

Na pogodę w duszach,
na radość w sercach,
na Wielkanocny cud 
czekajmy ufni a ziści się.
I wszyscy będziemy szczęśliwi!

PS. Powyżej to moje życzenia a poniżej - otrzymane od kolegi. Dostałam zgodę na opublikowanie.

         
Czwartek tuż, tuż

Chociaż środę kojarzę głównie z powagą a nawet dramaturgią sesji RM, to dzisiejsza maiała charakter klimatyczny. Czyż nie można tak określić spotkań, zebrań, zgromadzeń, na których padały liczne życzenia "dobrego klimatu" - klimatycznymi? Myśli obecnych krążyły wokół zagadnień meteorologicznych, inne trzymały się atmosfery przyjaźni, dalej ciepłych uczuć przy biesiadnym stole a nawet dbałości o biocenozę przewodu pokarmowego (sprzecznie jedni życzyli obfitego stołu inni nie - objadania się). Tradycyjnemu spotkaniu wielkanocnemu w starostwie stało się zadość: pani senator, pan poseł, panowie wójtowie i burmistrzowie (tarnogórskiego nie widziałam), przedstawiciele rad powiatowej i miejskiej, laureaci nagrody Orła i Róży, komendanci, naczelnicy, i inni oraz duchowieństwo - tradycyjnie w koloratce.

Zdjęcie Pan starosta prowadził rozmowy z przybyłymi integrując, ile się dało i kogo dało.

Klimat nastrojowo-muzyczny panował natomiast w restauracji-galerii Secesja na Kaczyńcu, gdzie pani Ania, wiotka wiolonczelistka wprowadziła obecnych w okoliczności Zmartwychwstania Pańskiego, będąc gościem Stowarzyszenia Tarnogórskiego Uniwersytet III Wieku. Jej mama, pani Magda, kwitnąca dumą opowiadała o swej dumę przynoszącej córce i wyjaśniła, dlaczego jej Ania wybrała właśnie wiolonczelę a nie fortepian czy inny instrument. Odległe Monachium cieszy się swą śliczna wiolonczelistką z Polski a my cieszyliśmy się widokiem rumieńców na jej jej delikatnej buzi rozjaśnionej uśmiechem szczęścia.

PS.
kto zechce posłuchać gry Pani Ani Rehker i innych muzyków, powinien kliknąć TU
www.espresso-espressivo.de i dalej poszukać "Musikbeispiele hier". Albo bezpośrednio: http://www.espresso-espressivo.de/Musikbeispiele.php

Tarnogórzanie są widoczni i słyszani w szerokim świecie! A panią Anię widać na głównej stronie, na prawo. Ja widziałam na żywo.

Ta miniaturka prowadzi do ALBUMU ZDJĘCIOWEGO. Wystarczy kliknąć myszka na niej, a pojawią się inne zdjęcia.

..................................................................
Przez 5 następnych dni ktoś nie świętuje, aby świętować mógł ktoś a po nich:
- posiedzenie Rady ds. Nazewnictwa
- wizja lokalna w Sowicach w sąsiedztwie firmy Olmet
- posiedzenie Komisji Rewizyjnej w związku z absolutorium dla Burmistrza za 2009r.
- posiedzenie Komisji ds Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
- posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego
- między tymi ustaleniami jeszcze inne, które pojawia się dodatkowo
- i już... sesja. Znowu sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. Wstęp wolny.

Dotychczasowy wykaz moich podstawowych zajęć związanych z pełnieniem przeze mnie obowiązków radnego znajduje się na www.alicjakosibalesiak.tgory.pl.

A teraz już fotki.

Dzień wiosenny formalnie 31.03.2010
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |  206 |  207 |  208 |  209 |  210 |  211 |  212 |  213 |  214 |  215 |  216 |  217 |  218 |  219 |  220 |  221 |  222 |  223 |  224 |  225 |  226 |  227 |  228 |  229 |  230 |  231 |  232 |  233 |  234 |  235 |  236 |  237 |  238 |  239 |  240 |  241 |  242 |  243 |  244 |  245 |  246 |  247 |  248 |  249 |  250 |  251 |  252 |  253 |  254 |  255 |  256 |