Pieniądze w uchwale.

   Obiecanki ułożyły się właśnie w realny tekst. Com rzekła wczesniej, uczynić zamierzam i wpasowuję tu rzecz o pieniądzach dla radnych. Oto co napisano w uchwale a mieszkańcom wyjaśnić należy luźnymi słowy: istnieje miesięczny ryczałt dla radnych a nie odpłatność za poszczególne sesje lub posiedzenia komisji - UCHWAŁA  Nr VI/45/2007 Rady  Miejskiej  w  Tarnowskich  Górach z  dnia 24 stycznia  2007r.  w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety (...).

Fragmenty uchwały:

e)   dla Przewodniczących Komisji stałych RM -  45 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 25 ust.6 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

h)  dla  radnych członków komisji stałych RM zasiadających  w 3 komisjach 29 % 
i)   dla  radnych członków komisji stałych RM zasiadających  w 2 komisjach -  27 % 
j)      dla  radnych członków komisji stałych RM zasiadających  w 1 komisji -  25 % 
k)  dla  pozostałych radnych -  15 % 
 

   Przykładowo: Przewodniczący Komisji będący też członkiem innej komisji  otrzymuje dietę wynikającą tylko z jednej, wyższej wysokości, a nie sumę diet. Radny nie otrzymuje dodatkowego uposażenia w przypadku jego członkostwa (poza komisjami) w takich podmiotach jak: w Radzie Społecznej SPZOZ TOTU, Radzie Muzeum w Tarnowskich Górach, Radzie d/s Nazewnictwa przy Burmistrzu. Wynika stąd, że  Przewodniczący jednej komisji będący członkiem drugiej otrzymuje tylko 45% ustawowej kwoty bazowej (a nie sumę 45% i 25%). I dalej: inny radny - Przewodniczący Komisji, członek drugiej komisji ale dodatkowo pracujący w trzech radach społecznych, otrzymuje też tylko tę jedną kwotę - 45% kwoty ustawowej. 

   
Dieta jest ekwiwalentem utraty zarobku wynikającej z nieobecności radnego w pracy zawodowej z tytułu pełnienia jego mandatu. Na podstawie pisma z Biura Rady Miejskiej firma zatrudniająca radnego jest zobowiązana zwolnić go na sesje i posiedzenia, jednak jest to nieobecność niepłatna usprawiedliwiona. Dieta ma też rekompensować inne wydatki radnego, jak np telefony do Biura RM, UM albo do mieszkańców, dojazdy prywatnym samochodem na miejsca wizji lokalnych lub spotkań z mieszkańcami, prowadzenie korespondencji itp. Wysokość diety może być obniżona z powodu nieobecności radnego na sesjach i posiedzeniach komisji.
  
    
Inny przykład: w maju  odbyła się zgodnie z harmonogramem jedna sesja o przed nią posiedzenia stosownych komisji. W czerwcu - 3 sesje wraz z posiedzeniami komisji; jednak radni nie otrzymali w czerwcu zwiększonej diety. 
.....................................................................................................
Przeobrażenia organizacyjne ruchu drogowego w naszym mieście intensyfikują się. Tu krawężniki, tam chodnik, gdzie indziej rondo i jeszcze tam asfalt. Jednym mieszkańcom to odpowiada, inni zazdrosnym okiem patrzą na postępy robót powtarzając sobie, radnym, urzędnikom i wykonawcom pytanie: "Dlaczego nie robicie u nas, tylko u nich?" Pytanie? Oby tylko pytanie! Bo zwady nieraz przy tym co nie miara. Bywa, że pytający nie chcą usłyszeć odpowiedzi, a nawet nad otrzymaną zastanowić się wcale nie zamierzają. Wielu wie najlepiej, jak to zrobić i już. Ja staram się rozmawiać, pytać, słuchać odpowiedzi a od mądrzejszych się uczyć. I uprzejmie, grzecznie, kulturalnie...


Galeryjnie i klubowo

W okolicy godziny 18:30 - 19:00 Pan Jerzy Gorzelik udzielał na żywo wywiadu telewizyjnego, podczas gdy w Galerii Inny Śląsk grupie oczekujących go gości, znajomych, fanów, do żywego dopiekała technika - kilkukrotne próby uruchomienia projektora i laptopu spotkały się z powodzeniem "skokowym" - film odbierany mógł być przez widzów nie w całości a tylko etapami. Przymierze Śląskie i RAŚ - ugrupowania śląskie, dzisiaj z mniej politycznym a bardziej filmowym zacięciem spotkały się w śląskich sprawach z grupą tarnogórzan.

      

Zdjęcie - zmartwienie, rozterka, bezradność ustąpią niedługo radości, miłości, działalności.
   Ostatecznie trudności zostały zrekompensowane obecnością lidera RAŚ-iu, którego wprawdzie zobaczyłam na żywo ale nie na długo. Podążyłam bowiem przed godziną 20-tą w inny kąt Tarnowskich Gór - do Klubu 22. A tam tłoczyli się innego sortu goście
..................................................................................
Zgrupowanie krzeseł (niepolityczne) wypełniało szczelnie salę a krzesła "zasiedlone" zostały przez falującą, chichoczącą, poklaskującą publiczność. www.klub22.art.pl 
Wernisażem otworzył osobiście wystawę rysunku satyrycznego Janusz Kożusznik - mężczyzna postawny o oczach w kolorze kołyszącego się na promykach słonecznych nieba. Jakże udane było jego treściwe aczkolwiek swobodne wprowadzenie!

Grzegorz Stasiak kabareciarz i prawdziwy hanys przekazał, pokazał, wykazał się niezawodnością, zabawnością, punktualnością. Przyszli go oglądać i słuchać? Dostali, czego chcieli. Pękali w szwach, za głowę się łapali, wyszli z imprezy obolali - to ze śmiechu. Za darmo!

     

Zjawisko kulturalno-obyczajowe: Stasiak The Best!

ALBUM FOTOGRAFICZNY otworzy się po kliknięciu myszką na niżej zamieszczonej miniaturce zdjęcia.

NaTynku 16.07.2009Poniedziałek

   Poniższy tekst napisałam w wyniku lektury internetowej dyskusji tarnogórzan  toczącej się na www.forum.gazeta.pl  z nadzieją, iż przyczyni się do lepszego zrozumienia zasad zwoływania sesji Rady Miejskiej.


     Kto może zwołać sesję Rady Miejskiej?

Regulamin Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach podaje:
Paragraf 5 pkt 1.

Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
   Burmistrz Miasta jest najczęstszym wnioskodawcą projektów uchwał a więc na jego wniosek Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję. Oprócz niego wnioskodawać może grupa co najmniej 6 radnych.
  
   Na początku roku kalendarzowego Przewodniczący ustala harmonogram sesji - raz w miesiącu - Regulamin RM dopuszcza co najmniej raz na kwartał. Jednak niejednokrotnie powstaje konieczność zwołania tzw. sesji nadzwyczajnej. A są to najczęściej sesje związane ze zmianami w budżecie, formalno-organizacyjnymi, w stanach katastrof, żywiołów itp.
  
   W czerwcu bieżącego roku odbyły się aż trzy sesje. Na dzień 09  lipca  Przewodniczący  znowu zwołał sesję nadzwyczajną - wpłynął bowiem stosowny wniosek. Burmistrz przygotował projekt uchwały odpowiadając na apel wójta gminy Bestwina. Treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem
  
   Projekt uchwały przed sesją zgodnie z Regulaminem został zaopiniowany przez właściwe Komisje Rady Miejskiej tj. Komisję Budżetową i Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego. Na posiedzeniach  Komisji oraz na sesji wnioskodawca czyli w imieniu Burmistrza, Naczelnik właściwego Wydziału, przedstawił Radnym projekt wraz z uzasadnieniem, po czym nad projektem uchwały odbyły się dyskusje.
  
   Ostatnim etapem opracowania projektu są głosowania: przez członków Komisji - w celu zaopiniowania projektu (pozytywnie lub negatywnie) oraz na sesji - przez wszystkich Radnych w celu przyjęcia lub odrzucenia projektu.
  
   Powódź to wypadek losowy, katastrofa, skutek żywiołu nieprzewidzianego harmonogramem sesji. Pieniądze potrzebne były niezwłocznie. Pomoc finansową i rzeczową przyznali mieszkańcom sołectwa Kaniów również radni innych gmin. Rada Miejska w Tarnowskich Górach po uzuskaniu pozytywnych opinii obu Komisji   przyjęła projekt uchwały jednogłośnie, to jest przeznaczyła sumę 10.000 zł na pomoc finansową poszkodowanym w ostatnich powodziach.
...............................................................
   O pieniądzach także, tym razem jednak nie dla powodzian ale dla radnych, napiszę niebawem.
Polny

Wśród pól i łąk zielonych pędzi samochód czerwony. I osobowa ciężarówka za nim, a jeszcze jakiś quad, co minie dwa motory.

Nie dziwi obecność deweloperów na tym terenie - w niedzielne popołudnie przemierzają swymi osobowymi monstrualnymi ciężarówkami polne drogi. Nie brak było spacerujących reprezentantów zbliżonej branży - obrót nieruchomościami - każde kawałek ornego pola to za kilka dni, tygodni chlebek powszedni. I oczywiście - rowerowe wycieczki prawników - notariusze zwiększą zatrudnienie w swych kancelariach.
 Doskonale się też kształtuje perspektywa dla bankowości lokalnej - każdy kredyt może wystapić w parze z drugim a te dwa będą wsparte innymi kredytami dla spłacenia pierwszych i jeszcze możliwe są kolejne kredytujące kredyty od kredytów.
Oczami wyobraźni widzą wszyscy oni morze dachów: tu kilka płaskich, tam dwa dwuspadziste, gdzie indziej namiotowy z kurkiem na szczycie, i jeszcze w pobliżu quasi-mansardowy . Może też być jakaś gotycka baszta w sąsiedztwie minaretu i łuku z meczetu a pewnikiem jest ażurowy betonowy płot  stykający sie z siatką albo klinkierem. 
No i te radosne kolorki - naturalne barwy ziemi będą upstrzone pistacją, lemonką albo karmazynem.  Pięciopiętrowe fontanny  i stawiki oraz automatyczne zraszacze trawników - woda jest potrzebana nie tylko tym mieszkającym na 2, 3 albo 4 piętrze bloków. Tu określono właściwy priorytet: my garden is my castle.
A między ex-miedzami i wszystkim innym dużo, dużo dróg gruntowych - przez najbliższe 30 albo 40 lat (niektórzy nie wahaliby się powiedzieć o 50-ciu). W budżecie miasta... słabo widoczne.Wolna sobota

O szczęście niepojęte! Mogę zamknąć drzwi za mijającym tygodniem. Ostatni jego dzień właśnie ciemnieje zabierając ze sobą w pościel nocnego towarzysza - sen poduszkowy, przeciągający się w objęciach kołdry. Poza sypialnią zostają wszystkie przydepnięcia pedałów gazu i hamulca, każdy dźwięk śpiewny i warczący, pojedyńcze błyski i zespoły barw tulących się do siebie. Od jutra zacznie się odliczanie całkiem świeżych, paczkujących dni - niedziela jeszcze spokojna od świergotu porannych aż do wieczornej przebieżki jeża. A poniedziałek... pomknie pod górkę aby w środę zjechać z niej bez wyhamowania. Będzie ostra jazda. Oby bezpieczna. 

     

Stół do wyrabiania ciasta - kto pamięta datę jego "osiedlenia" w tarnogórskiej piekarni rodziny Hanke? Piekarz ze współczesnym narzędziem w dłoni. Stare bliskie nowemu na skrzyżowaniu dróg historii i dnia dzisiejszego. 

     

Godzina trzecia w nocy to zwykła pora pracy piekarzy. Już za kilka godzin wejdą do tych pomieszczeń.   
      
Powódź informacji

Kolega radny policzył  albo zobaczył na liście obecności ponad 160 nazwisk osób uczestniczących w dzisiejszej publicznej debacie na temat zagospodarowania przestrzennego miasta. Zainteresowanie mieszkańców było ogromne, jak i ogromny był kłopot orgnizatorów - opanować taką rzeszę ludzkości to nieludzki wysiłek a nadludzka siła. Czy się udało? Przedstawiano zagadnienia bazowe, o generalnym znaczeniu dla miasta jak: tereny pod zabudowę, utrzymanie środowiska naturalnego, rozwój infrastruktury itd. Wiekszość mieszkanców jednak chciała dowiedzieć się najważniejszego dla nich choć tak przyziemnego: czy mogą sprzedać swoją ziemię pod zabudowę?
............................................................................
Popołudniowa sesja nadzwyczajna poprzedzona była posiedzeniem połączonych Komisji: Budżetowej oraz Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego, których zadaniem było zaopiniowanie projektu uchwały. Jeden tylko projekt wszedł pod obrady: pomoc dla poszkodowanych powodzią w gminie Bestwina - wieś Kaniów. Głosowania na posiedzeniu i sesji miały przebieg ostatnio rzadko spotykany - radni byli jednomyślni: TAK. Ktoś kąśliwie ale poza protokołem przypisał ten pozytywny stan rzeczy nieobecności burmistrza; ja bym tam szukała raczej przyczyny w zrozumieniu nieszczęścia, niż politycznej.

Duet Piotrowy - Przewodniczący Szczęsny i Zastępca Burmistrza Skrabaczewski - taktownie i elegancko z końcem obrad przekazał mi spóźnione życzenia urodzinowe. Pozostali koledzy radni wstali i uśmiechali się. Naprawdę, w rzeczy samej dzisiejsza sesja była miła. Dziękuję!
..............................................
Umówiłam się. Umówiłam się z mężczyzną. Umówiłam się z młodym mężczyzną. Spotkaliśmy się w kawiarni, przy maleńkim stoliku, wśród romantycznego zapachu kawy. W obecności ... osoby trzeciej. I czwartej. Trzecią był mój kolega a czwartą nowy "Przewodnik Tarnowskie Góry". A młody mężczyzna to pan Tadeusz Hadaś - jeden z autorów jednego z poprzednich przewodników. Miły i z poczuciem humoru. :)

W drodze powrotnej do auta zobaczyłam butelkę ... nie potrafię zdecydować: po piwie czy z piwem? Pusta czy pełna była nieosiągalna, ponieważ.... zdjęcie poniżej:

     

Zdjęcie .... pojawi sie raniutko zdjątko.

A teraz

SPAM!

10.07.2009 godz. 6:30 - podnoście głowę! Rozglądajcie się! Nie tylko butelek szukajcie!
Przyrząd

Co to za przyrząd? Znaleziony ale niezupełnie, stale przyczepiony do drzwi toalety, w ponad stuletniej kamienicy.
Co to za przyrząd?

Lokalizacja: ul. Strzelecka.
      
     
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |  206 |  207 |  208 |  209 |  210 |  211 |  212 |  213 |  214 |  215 |  216 |  217 |  218 |  219 |  220 |  221 |  222 |  223 |  224 |  225 |  226 |  227 |  228 |  229 |  230 |  231 |  232 |  233 |  234 |  235 |  236 |  237 |  238 |  239 |  240 |  241 |  242 |  243 |  244 |  245 |  246 |  247 |  248 |  249 |  250 |  251 |  252 |  253 |  254 |  255 |  256 |