Poniedziałek


autor Alicja Kosiba-Lesiak data 13 lipca 2009, 23:37
kategoria: General ( Alicja Kosiba-Lesiak)

   Poniższy tekst napisałam w wyniku lektury internetowej dyskusji tarnogórzan  toczącej się na www.forum.gazeta.pl  z nadzieją, iż przyczyni się do lepszego zrozumienia zasad zwoływania sesji Rady Miejskiej.     Kto może zwołać sesję Rady Miejskiej?


Regulamin Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach podaje:Paragraf 5 pkt 1.


Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

   Burmistrz Miasta jest najczęstszym wnioskodawcą projektów uchwał a więc na jego wniosek Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję. Oprócz niego wnioskodawać może grupa co najmniej 6 radnych.  

   Na początku roku kalendarzowego Przewodniczący ustala harmonogram sesji - raz w miesiącu - Regulamin RM dopuszcza co najmniej raz na kwartał. Jednak niejednokrotnie powstaje konieczność zwołania tzw. sesji nadzwyczajnej. A są to najczęściej sesje związane ze zmianami w budżecie, formalno-organizacyjnymi, w stanach katastrof, żywiołów itp.  

   W czerwcu bieżącego roku odbyły się aż trzy sesje. Na dzień 09  lipca  Przewodniczący  znowu zwołał sesję nadzwyczajną - wpłynął bowiem stosowny wniosek. Burmistrz przygotował projekt uchwały odpowiadając na apel wójta gminy Bestwina. Treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem

http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=719&parcat=661&t=menu  
  

   Projekt uchwały przed sesją zgodnie z Regulaminem został zaopiniowany przez właściwe Komisje Rady Miejskiej tj. Komisję Budżetową i Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego. Na posiedzeniach  Komisji oraz na sesji wnioskodawca czyli w imieniu Burmistrza, Naczelnik właściwego Wydziału, przedstawił Radnym projekt wraz z uzasadnieniem, po czym nad projektem uchwały odbyły się dyskusje.


  

   Ostatnim etapem opracowania projektu są głosowania: przez członków Komisji - w celu zaopiniowania projektu (pozytywnie lub negatywnie) oraz na sesji - przez wszystkich Radnych w celu przyjęcia lub odrzucenia projektu.  

   Powódź to wypadek losowy, katastrofa, skutek żywiołu nieprzewidzianego harmonogramem sesji. Pieniądze potrzebne były niezwłocznie. Pomoc finansową i rzeczową przyznali mieszkańcom sołectwa Kaniów również radni innych gmin. Rada Miejska w Tarnowskich Górach po uzuskaniu pozytywnych opinii obu Komisji   przyjęła projekt uchwały jednogłośnie, to jest przeznaczyła sumę 10.000 zł na pomoc finansową poszkodowanym w ostatnich powodziach.

...............................................................


   O pieniądzach także, tym razem jednak nie dla powodzian ale dla radnych, napiszę niebawem.

wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php?id=2432