Spotkanie z seniorami

Wczorajszy wykład: ”Odnawialne zasoby źródła energii, a bezpieczeństwo energetyczne Polski w podjętych rozwiązaniach na dziś”, który wygłosi Bogumił Wrona członek Zarządu Polskiej Geotermalnej Asocjacji im. Prof. Juliana Sokołowskiego z siedzibą na AGH w Krakowie wzbudził niesamowite zainteresowanie.

Aula jak zwykle wypełniona po brzegi słuchaczami Uniwersytetu III Wieku stworzyła niesamowitą atmosferę dla prelegenta. Temat bardzo ważny i strategiczny dla Polski.

Zwrócić należy uwagę na najważniejsze dokumenty prawne regulujące działanie odnawialnych zasobów źródeł energii.

  1. W Traktacie Akcesyjnym Polska przyjęła zobowiązanie do zwiększenia udziału energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł w krajowej produkcji energii na rok 2010 w wys. 7,5 %., a na rok 2020 w wys. 14 %., Obecnie jest 2 % .>>
  2. Wskaźniki te zostały przyjęte przez Sejm RP w 2002r. w „Strategii rozwoju energii odnawialnej”.
  3. Istnieje potrzeba wypełnienia zobowiązań międzynarodowych jak ratyfikowany przez RP protokół z Kyoto do ramowej konwencji ONZ do zmian wskaźników
  4. Dyrektywa 96/92/WE określa zasady dla rynku wewnętrznego (art. 8 ust. 3, art. 11 ust. 3) i podkreśla znaczenie OZE dla bezpieczeństwa energetycznego
    i przyszłości gospodarek UE.

Z klolei Dyrektywa 2009/28/WE jest najważniejszym aktem prawnym w energetyce odnawialnej w Europie w 2009 r.

Główne założenia Dyrektywy:

  • zobligowanie Państw Członkowskich do promowania, zachęcania i wspierania inwestycji i rozwoju na rynku odnawialnych źródeł energii.
  • usprawnienie i ułatwienie procedur administracyjnych w odniesieniu do realizacji inwestycji w źródła energii odnawialnej.

Więcej bieżącej informacji na ten temat można przeczytać na stronie: www.pga.org.pl
Wykład udany i myślę że nie ostatni w tym temacie.