Wysypisko śmieci w Rybnej problemem dla Tarnowskich Gór

stanowisko w sprawie planów nadbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowskich Górach – Rybnej

Jako wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sejmiku Województwa Śląskiego, wyrażam stanowczy protest i nie godzę się na przedmiotową inwestycję, wyrażam stanowczy protest przeciwko planowanej nadbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zwane dalej wysypiskiem.

Zdecydowanie i kategorycznie sprzeciwiam się wydaniu pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, celem uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz próby pozytywnego zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, tej jakże szkodliwej decyzji dotyczącej nadbudowy wysypiska śmieci.

Z uwagi na bierną postawę władz Gminy Zbrosławice oraz niefrasobliwość
w podejmowaniu tak istotnych decyzji władz miejskich w Tarnowskich Górach, zmuszona jestem wyrazić swoje wielkie oburzenie z powodu nadbudowy wysypiska, które planowano zamknąć ponieważ szkodzi środowisku naturalnemu.

Zwracam uwagę decydentom przy podjęciu decyzji na :

-brak konsultacji z mieszkańcami Laryszowa,
- Obniżony komfort życia mieszkańców Laryszowa,
- Zagrożenie dla upraw rolnych,
- Spadek wartości nieruchomości w Laryszowie,
- Brak dojazdu do wysypiska,
- Zagrożenie zniszczeniem podziemnych złóż wody pitnej.

W związku z powyższym sugeruję rozważenie innej lokalizacji na składowanie odpadów. Na pewno w Tarnowskich Górach są odpowiednie działki, które można wykorzystać do zagospodarowania na wysypisko. Z pewnością można znaleźć inną lokalizację dla takiego przedsięwzięcia, tym bardziej że przy obecnie obowiązującej ustawie oraz Strategii Gospodarowania Odpadami w Województwie Śląskim istnieją rozwiązania, które umożliwiają utylizację śmieci i nie szkodzą człowiekowi jako integralnej części środowiska naturalnego.

Biorąc pod uwagę wymienione negatywne skutki oddziaływania na środowisko, poprzez gromadzenie odpadów, na wysypisku wnoszę o zaniechanie dalszej nadbudowy wysypiska i przestrzeganie pierwszej zasady ustawy gospodarki odpadami, czyli likwidacji odpadów u źródeł. Przypominam, że zgodnie z zapisami ustawy, wysypiska mają być likwidowane i nie wolno prowadzić nieuzasadnionego ich rozbudowywania, które są niezgodne z nałożonymi wytycznymi i standardami UE.

Barbara Dziuk
- Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
- Pełnomocnik Koła Miejskiego PiS