Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla Tarnowskich Gór

TARNOGÓRSKA GMINA TO RODZINA

Tradycja i nowoczesność.
Bezpieczeństwo, porządek i kultura

Nasz program oparty jest na tradycyjnych wartościach międzyludzkich takich jak bezpieczeństwo, porządek i kultura, będących fundamentem każdego społeczeństwa w każdych czasach i warunkach.
Nasz program kierujemy do wszystkich mieszkańców Tarnowskich Gór, którzy nie zgadzają się na postępujący upadek naszego miasta.
Do wszystkich uczciwych i przyzwoitych obywateli miasta, którzy chcą żyć bezpiecznie w czystym i zadbanym otoczeniu, w przyjaznym sąsiedztwie,
bez obawy o swój los i swoich bliskich.
Proponujemy solidarne działanie na rzecz powstrzymania i odwrócenia tendencji ubożenia miasta i jego mieszkańców, upadku kultury i dobrych obyczajów.
Proponujemy życie w mieście, gdzie dzieciom i młodzieży stworzone będą warunki do bezpiecznego życia i rozwoju, gdzie osoby starsze, chore, skrzywdzone i niezaradne życiowo zostaną otoczone troskliwą opieką ludzi życzliwych i instytucji.
Proponujemy nadzieję na życie w bezpiecznym, czystym, porządnym
i spokojnym mieście.

A. Bezpieczeństwo

1.Bezpieczeństwo publiczne obywateli

 • wprowadzać warunki dla integracji mieszkańców w celu obrony przed chuliganami i wandalami (sąsiedzkie koła mieszkańców)
 • zapewnić osłonę, nagradzać i honorować mieszkańców miasta przeciwstawiających się epidemii chuligaństwa i wandalizmu
 • zwiększyć aktywność straży miejskiej i policji w zwalczania chuligaństwa, wandalizmu i wulgaryzmu oraz osłonie mieszkańców
 • wprowadzić sprawny i skuteczny monitoring miejsc szczególnie uciążliwych dla
 • mieszkańców przez grupy wandali i chuliganów
 • podjąć działania w kierunku utworzenia posterunków Policji w dzielnicach.
 • piętnować i stosować zróżnicowane kary dla ludzi nie przestrzegających ustalonych norm porządku publicznego,

2.Bezpieczeństwo socjalne

1. Zwiększyć pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych

 • nagradzać i honorować mieszkańców miasta niosącym pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym
 • współpracować z parafiami kościelnymi, organizacjami charytatywnymi i ośrodkami pomocy z terenu miasta
 • kierować straż miejską w miejsca narażone na zagrożenie mienia i spokoju starszych i niepełnosprawnych mieszkańców

2.Ułatwić życie najuboższym grupom mieszkańców miasta

 • opracować program mieszkań zastępczych i socjalnych dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji materialnej
 • lepiej adresować i zwiększyć pomoc socjalną dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji materialnej a starających się wyjść z tej sytuacji
 • przystosować mieszkańców będących w trudnej sytuacji materialnej do życia we wspólnocie mieszkańców przestrzegających norm współżycia społecznego
 • opracować i wdrożyć program dobrosąsiedzkiej pomocy mieszkańców
 • wspierać działania w kierunku aktywizacji zawodowej mieszkańców słabszych, społecznie wykluczonych poprzez wprowadzenie zasad ekonomii społecznej

3.Poprawić stan zdrowia obywateli poprzez:

 • otoczenie profilaktyką zdrowotną dzieci i młodzieży w szkołach
 • przyjęcie zasady że w każdej dzielnicy miasta musi działać co najmniej jeden NZOZ lub przychodnia lekarska
 • ułatwienia w uruchomieniu i działalności osiedlowych przychodni lekarskich i NZOZ

B. Porządek

1. Poprawić komunikację pomiędzy wybranymi członkami władz Gminy a mieszkańcami

 • prowadzić konsultacje społeczne we wszystkich istotnych sprawach dotyczących mieszkańców miasta
 • zwiększyć przejrzystość wydatkowania środków z budżetu miasta poprzez bieżące informowanie mieszkańców o rodzaju robót, nazwie firmy wykonawczej i wysokości wydatkowanych środków
 • informować mieszkańców o przysługujących im prawach i obowiązkach
 • ustalić stałe dyżury radnych w dzielnicach miasta
 • zintensyfikować walkę z nadmierną biurokracją i brakiem zrozumienia potrzeb
 • mieszkańców w administracji samorządowej
 • efektywniej wykorzystać istniejącą administrację samorządową
 • wprowadzić elektroniczną administrację
 • ograniczyć do minimum czas załatwienia spraw mieszkańców

2. Poprawić warunki bytowe mieszkańców

 • zinwentaryzować stan techniczny infrastruktury miejskiej
 • opracować program zachowania i modernizacji istniejącej substancji miejskiej
 • opracować program mieszkaniowy dla wszystkich lokatorów budynków miejskich z uwzględnieniem częściowej abolicji zaległych czynszów komunalnych i premią czynszową dla lokatorów budynków dbających o majątek Gminy
 • informować cyklicznie lokatorów budynków o kosztach wykonanych napraw i remontów budynku oraz wysokości przychodów z czynszu lokatorów danego budynku
 • poprawić kontrolę robót remontowych wykonywanych w zasobach mieszkalnych Gminy i Skarbu Państwa
 • upoważnić lokatorów budynku do kontroli wykonania przeprowadzonych napraw i remontów poprzez uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót
 • opracować program prywatyzacji budynków i mieszkań będących własnością Gminy z priorytetem wykupu lokali przez lokatorów
 • zwiększyć efektywność zarządzania zasobami mieszkalnymi Gminy
 • ograniczyć do minimum uciążliwość wykonywanych remontów dróg i ulic oraz inwestycji miejskich poprzez koordynację działań inwestorów na etapie wydawania pozwoleń budowlanych.
 • poszerzyć i zwiększyć ilość parkingów dla samochodów mieszkańców lokatorów osiedli mieszkaniowych
 • kontynuować, rozpoczęte a niedokończone długofalowe cele bytowe zaakceptowane przez ogół mieszkańców i Radę Miejską

3. Podjąć działania zmierzające do uporządkowania i rozbudowy miejskiego systemu komunikacyjnego, w tym:

 • wprowadzić wewnątrzmiejski system ruchu rowerowego, w tym przebudowę nawierzchni ulic do parametrów ruchu uspokojonego
 • stworzyć połączenia dzielnic trasami rowerowymi
 • kontynuować rewitalizację miejskiego systemu przestrzeni publicznych
 • stworzyć cyfrową w pełni aktywną szczegółową mapę miasta do celów nawigacji GPS

4. Wprowadzić mechanizmy rozwoju i kontroli dla firm zaczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta, w tym

 • stworzyć preferencje dla firm z terenu miasta wykonujących roboty na potrzeby Gminy
 • zwiększyć kontrolę firm wykonujących usługi na rzecz Gminy i mieszkańców miasta
 • informować mieszkańców o niesolidnych i nieuczciwych firmach z terenu miasta
 • wprowadzić okresowe obniżenie od podatku i czynszu dla firm rozpoczynających
 • działalność gospodarczą na terenie miasta
 • uruchomić program wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla
 • bezrobotnej młodzieży i osób dłużej pozbawionych pracy
 • stworzyć sprzyjające warunki dla uruchomienia i działalności NZOZ w dzielnicach miasta gdzie nie ma podstawowej opieki zdrowotnej

5.Opracować i wprowadzić warunki do pozyskania kapitału niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju miasta

 • pozyskać nowe i efektywnie wykorzystać środki pomocowe z UE i budżetu Państwa
 • scalić rozdrobnione grunty miejskie
 • opracować atrakcyjną ofertę dla inwestorów polskich chcących inwestować w rozwój miasta.

C. Kultura , edukacja i kultura fizyczna

1.Zwiększyć działania w kierunku kształcenia, podnoszenia kultury i nabywania dobrych obyczajów poprzez:

 • opracować raport o stanie oświaty w mieście we współpracy ze środowiskami oświatowymi w przedszkolach i szkołach wszystkich szczebli nauczania
 • dokonać przeglądu treści programowych w wychowaniu młodego pokolenia do demokracji i wolności, także w wychowaniu patriotycznym i nauczaniu najnowszej historii Polski
 • wspierać wszelkie inicjatywy edukacyjne nauczycieli i uczniów we wzbogacaniu tych treści
 • wspierać i rozwijać placówki kulturalno-oświatowe na terenie miasta
 • opracować raport o stanie kultury we współpracy z instytucjami kultury i środowiskami twórczymi
 • powołać Radę Kultury reprezentującą środowiska twórców i animatorów kultury jako ciało doradcze dla władz miasta w celu kształtowania polityki rozwoju kultury w mieście
 • inspirować i nieść pomoc w zorganizowaniu działalności klubowej twórców i animatorów kultury
 • wspierać kulturę fizyczną na terenie miasta
 • opracować i wdrożyć program sportowych klubów młodzieżowych w dzielnicach miasta
 • opracować program imprez kulturalno-sportowych dla młodzieży
 • opracować i wdrożyć programu dzielnicowych obiektów sportowych
 • nagradzać pozytywnie wyróżniającą się młodzież i jej wychowawców
 • współpracować z parafiami kościelnymi, władzami oświatowymi, kierownictwem szkół i Klubami Seniora na terenie miasta
 • opracować i wdrożyć program współpracy ze strażą miejską dla ochrony młodzieży przed agresją.

D. Ekologia

 • rewitalizacja terenów zdegradowanych przez przemysł
 • uregulowanie oraz niedopuszczanie do zanieczyszczenia rzek i cieków wodnych
 • opracowanie programu likwidacji niskiej emisji celem pozyskania dotacji dla mieszkańców likwidujących piece węglowe
 • pozyskiwanie funduszy z budżetu Państwa oraz UE na budowę odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie przedsiębiorców inwestujących w tym zakresie

Nasz program może się stać realnym, jeśli go będziesz wspierać na co dzień. Stanie się wtedy Twoim programem.
Przekonaj się jak wiele zależy od Ciebie.
Uwierz, że sam możesz realnie zmienić swój los.