Wystąpienie w sprawie dokończenia budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba

W imieniu klubu PIS wystąpiłam odnośnie sprawozdania prac związanych ze Zbiornikiem Świnna Poręba.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba {Dz. U. poz. 927), minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedłożył RadzieMinistrów oraz Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, roczną informację o realizacji zadań określonych w ustawie za rok ubiegły. „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba" rozpoczęta
została w 1986 r. obejmowała - zbiornik, przebudowę dróg, przebudowę kolei i ochronę zlewni zbiornika.
Od 2005 r. inwestycja była realizowana zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015" (Dz. U. poz. 784), ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 13 maja 2016 przyjęto ustawę o dokończeniu budowy Zbiornika ponieważ nie było zabezpieczonych środków na ten cel. W 2016 na dofinansowanie budowy zbiornika przeznaczono - 6.930 tys. zł, na przebudowę dróg - 20.600 tys. zł; i na przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska –19.000 - tys. zł w 2016 r. i 2017 r. – na kwotę 6.700 tys. zł.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przystąpił do procedowania umowy dotacji o finansowanie dokończenia budowy zbiornika z NFOŚiGW. Dwuletnią umowę na kwotę 53.230 tys. zł, podpisano 20.09.2016 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadził prace przygotowawcze. W harmonogramie będącym załącznikiem do umowy z NFOŚiGW przewidziano, w 2016, zadania związane ze zbiornikiem, drogami i osuwiskami.
Finanse:
W wyniku rozstrzygniętych przetargów ograniczono kwotę wydatków o 15.490 tys. zł.
Wykorzystanie środków w poszczególnych zadaniach na koniec grudnia 2016 r. wyniosło:
zbiornik - 6.829,9 tys. zł, przebudowa dróg - 15.098,2 tys. zł, przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska - 9.112,8 tys. zł. Kwota łączna to- 31.040,9 tys. zł

Zadania
I.
Rozwiązano problem wywłaszczenia mieszkańców,
rozebrano obiekty, rozebrano most na Skawie, doprowadzono do rozruchu na mokro.
Pierwsze napełnianie zbiornika Świnna Poręba prowadzone było w oparciu o harmonogram
w którym wyróżnia się okresy podnoszenia piętrzenia (napełniania zbiornika) oraz okresy
utrzymywania piętrzenia na określonej rzędnej (postoju). Dla okresów podnoszenia piętrzenia czas trwania uzależniony jest od warunków hydrologicznych.
Przewidywany termin zakończenia pierwszego napełnienia - połowa sierpnia 2017 r., jeśli wystąpią problemy - koniec października 2017 r.
Do końca 2016 r. rozruch elektrowni nie został przeprowadzony ze względu na nieosiągnięcie rzędnej
powyżej 288,5 m n.p.m., umożliwiającej jej pracę.
W2016 wykonano wycinkę na obszarze 10 ha.
Dokonano opłat rocznych za rok 2016.

II - planowana na 15.12.2016 budowa drogi gminnej Brańkówka -Wodniakówka – Gołebiówka o długości 2 650 m , nie została w pełni zrealizowana. Długotrwałe opady deszczu jesienią i niskie temperatury w grudniu, uniemożliwiły prace. Termin realizacji przesunięto na 30 czerwca 2017 r.
Budowa drogi gminnej Dąbrówka - Durówka o długości 934 m. została zakończona w listopadzie 2016 r.
Przebudowa dróg, w 2016 r., została zrealizowana w 73,3 %.

III.
Ustabilizowanie osuwisk
Ustabilizowanie osuwiska 11 A i 11 B wymagało uzyskania opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Osuwisk, to spowodowało opóźnienia - zakończenie przewidywane jest do końca lipca 2017 r.

Ustabilizowanie osuwisk w Ostałowej Zagórskiej i Dąbrowskiej i osuwiska 1/21 Świnna Poręba wymaga dokumentacji, zatem zakończenie zadań zaplanowano na 31 października 2017 r.
Zadanie zostało zrealizowane w 48 %.
Późny dostęp do środków, niesprzyjające warunki hydrologiczno-meteorologiczne uniemożliwiły wykonanie planu w 100%. Termin zakończenia realizacji nie jest zagrożony.
Środki finansowe na realizację robót budowlano – montażowych dla obiektów, zagwarantowano ,w 2016, jedynie na opracowanie dokumentacji projektowej, nie zabezpieczono finansów na realizację . Niezabezpieczenie osuwisk w Ostałowej i 1/21 w Świnnej Porębie uniemożliwi piętrzenie zbiornika powyżej rzędnej 305,5 m n.p.m., czyli powyżej poziomu normalnego piętrzenia zbiornika.