Wykreślenie Zakładów Chemicznych z Krajowego Rejestru Sądowego

Uprzejmie informuję, iż z dniem 13.04.2021r. prawomocnie zakończyło się postępowanie w przedmiocie wykreślenia Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

Proces ten był skomplikowany i trwał bardzo długo. Wskazując po krótce przypomnieć należy, iż na mocy Zarządzenia nr 42/Org/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 czerwca 1995r. Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach postawione zostały w stan likwidacji. Postanowieniem Wojewody Śląskiego z dnia 2 lipca 2008r. Zakłady Chemiczne zostały uznane za zlikwidowane. Z uwagi na toczące się postępowania sądowe, Wojewoda Śląski w dniu 16 stycznia 2013r. uchylił postanowienie w sprawie uznania za zlikwidowane przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.
Po zakończeniu postępowań sądowych, Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 29.04.2014r. uznał za zlikwidowane Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

Wówczas wszczęto postępowanie o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
Pierwszy wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego oddalono z uwagi na fakt, iż Sąd doszedł do przekonania, że podmiot posiadał majątek oraz zobowiązania, które nie zostały uregulowane.

Następnie wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, które zakończyło się oddaleniem wniosku z uwagi na brak majątku, który mógłby być przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli oraz pokrycie kosztów postępowania. W konsekwencji powyższego ponownie złożono wniosek o wykreślenie Zakładów z Krajowego Rejestru Sądowego, jednakże z uwagi na fakt, iż zainteresowane strony nie zgadzały się z postanowieniem Sądu o umorzeniu postępowania w przedmiocie wykreślenia Zakładów z ww. Rejestru, kolejne postanowienia były uchylane i sprawa przekazana została do ponownego rozpoznania.

Ostatecznie w dniu 13.04.2021r. Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił apelację strony skarżącej, na skutek czego doszło do uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 23.07.2020r. o rozwiązaniu Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a to na mocy art. 25d ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jest to niewątpliwie wielki sukces, iż po tak wielu latach zmagania się ze sformalizowanymi procedurami ostatecznie doszło do formalnego wykreślenia Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego, co z kolei zapewne przyspieszy procedurę usunięcia odpadów niebezpiecznych z terenów przyległych do ww. przedsiębiorstwa, a tak zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców powiatu tarnogórskiego.
Dziękuję Wojewodzie Śląskiemu Jarosławpwi Wieczorkowi i Pani likwidator Sylwii Snoch - Gomułce za merytoryczne doprowadzenie do wykreślenia. Miło wspołpracować z profesjonalistami, aby realizować wspólne marzenia.