Pieniądze w uchwale.

   Obiecanki ułożyły się właśnie w realny tekst. Com rzekła wczesniej, uczynić zamierzam i wpasowuję tu rzecz o pieniądzach dla radnych. Oto co napisano w uchwale a mieszkańcom wyjaśnić należy luźnymi słowy: istnieje miesięczny ryczałt dla radnych a nie odpłatność za poszczególne sesje lub posiedzenia komisji - UCHWAŁA  Nr VI/45/2007 Rady  Miejskiej  w  Tarnowskich  Górach z  dnia 24 stycznia  2007r.  w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety (...).

Fragmenty uchwały:

e)   dla Przewodniczących Komisji stałych RM -  45 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 25 ust.6 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

h)  dla  radnych członków komisji stałych RM zasiadających  w 3 komisjach 29 % 
i)   dla  radnych członków komisji stałych RM zasiadających  w 2 komisjach -  27 % 
j)      dla  radnych członków komisji stałych RM zasiadających  w 1 komisji -  25 % 
k)  dla  pozostałych radnych -  15 % 
 

   Przykładowo: Przewodniczący Komisji będący też członkiem innej komisji  otrzymuje dietę wynikającą tylko z jednej, wyższej wysokości, a nie sumę diet. Radny nie otrzymuje dodatkowego uposażenia w przypadku jego członkostwa (poza komisjami) w takich podmiotach jak: w Radzie Społecznej SPZOZ TOTU, Radzie Muzeum w Tarnowskich Górach, Radzie d/s Nazewnictwa przy Burmistrzu. Wynika stąd, że  Przewodniczący jednej komisji będący członkiem drugiej otrzymuje tylko 45% ustawowej kwoty bazowej (a nie sumę 45% i 25%). I dalej: inny radny - Przewodniczący Komisji, członek drugiej komisji ale dodatkowo pracujący w trzech radach społecznych, otrzymuje też tylko tę jedną kwotę - 45% kwoty ustawowej. 

   
Dieta jest ekwiwalentem utraty zarobku wynikającej z nieobecności radnego w pracy zawodowej z tytułu pełnienia jego mandatu. Na podstawie pisma z Biura Rady Miejskiej firma zatrudniająca radnego jest zobowiązana zwolnić go na sesje i posiedzenia, jednak jest to nieobecność niepłatna usprawiedliwiona. Dieta ma też rekompensować inne wydatki radnego, jak np telefony do Biura RM, UM albo do mieszkańców, dojazdy prywatnym samochodem na miejsca wizji lokalnych lub spotkań z mieszkańcami, prowadzenie korespondencji itp. Wysokość diety może być obniżona z powodu nieobecności radnego na sesjach i posiedzeniach komisji.
  
    
Inny przykład: w maju  odbyła się zgodnie z harmonogramem jedna sesja o przed nią posiedzenia stosownych komisji. W czerwcu - 3 sesje wraz z posiedzeniami komisji; jednak radni nie otrzymali w czerwcu zwiększonej diety. 
.....................................................................................................
Przeobrażenia organizacyjne ruchu drogowego w naszym mieście intensyfikują się. Tu krawężniki, tam chodnik, gdzie indziej rondo i jeszcze tam asfalt. Jednym mieszkańcom to odpowiada, inni zazdrosnym okiem patrzą na postępy robót powtarzając sobie, radnym, urzędnikom i wykonawcom pytanie: "Dlaczego nie robicie u nas, tylko u nich?" Pytanie? Oby tylko pytanie! Bo zwady nieraz przy tym co nie miara. Bywa, że pytający nie chcą usłyszeć odpowiedzi, a nawet nad otrzymaną zastanowić się wcale nie zamierzają. Wielu wie najlepiej, jak to zrobić i już. Ja staram się rozmawiać, pytać, słuchać odpowiedzi a od mądrzejszych się uczyć. I uprzejmie, grzecznie, kulturalnie...