Rada Społeczna TOTU i Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 08-09-2015r. razem z radnym Feliksem Kowalskim braliśmy udział w posiedzeniu Rady Społecznej Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - gdzie jesteśmy przedstawicielami Rady Miejskiej. Poza wcześniej przedstawionym porządkiem posiedzenia i sprawami bieżącymi, Pan Piotr Sobczak (Dyrektor Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ) oprowadził nas po siedzibie ośrodka. Przedstawił nam szeroki zakres pomocy świadczonej przez ośrodek, w tym programy zdrowotne, działające przy ośrodku poradnie terapeutyczne oraz zasady funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej, która jest miejscem dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 roku życia.

Jeżeli chodzi o programy zdrowotne to zwróciłem uwagę na dwa - program FreD goes net oraz peogram CANDIS.

Pierwszy program jest projektem wczesnej interwencji wobec młodzieży w wieku 14-21 lat. Jego adresatami są osoby, które przyłapano na zażywaniu narkotyków lub piciu alkoholu, ale których sposób i częstotliwość używania substancji psychoaktywnych nie wskazuje jeszcze na występowanie uzależnienia. Program FreD ma charakter grupowy, co oznacza, że zajęcia odbywają się w niewielkich, liczących od 5 do 12 osób grupach. Obejmuje 8 godzin podzielonych na dwa lub trzy spotkania, prowadzone metodami interaktywnymi. Uczestnictwo w nim poprzedzone jest indywidualną rozmową wstępną, która służy przede wszystkim zapoznaniu się z zasadami i założeniami programu oraz podjęciu decyzji o udziale w spotkaniach.

Drugi program to program terapeutyczny, który opracowano z myślą o osobach, które chcą ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi albo rozważyć taką możliwość. Program obejmuje zwykle około 10 sesji, realizowanych w ciągu 2-3 miesięcy. Spotkania mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. W czasie ich trwania pracuje się nad wątpliwościami, jakie mogą towarzyszyć osobie, która chce wprowadzić zmiany w dotychczasowym używaniu konopi lub w ogóle z nich zrezygnować.

Pod koniec września, a dokładniej wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie III kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wspólnie z radną Elą Pyką reprezentujemy Radę Miejską. Pierwsze spotkanie miało charakter spotkania organizacyjnego, gdzie dokonaliśmy wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza ...i tak Przewodniczącą została Pani Ilona Koptyńska, Zastępcą radna Ela Pyka ...a moja skromna osoba będzie miała zaszczyt pełnić funkcję Sekretarza :) W porządku obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące omówienia projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz omówienie trybu ogłaszania konkursów wraz regulaminem Komisji Konkursowej oraz zasady rozliczania dotacji.