Konsultacje w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do szkół

Od dzisiaj aż do 20.01.2016 r. trwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.

Konsultacje przeprowadza się poprzez:

-zamieszczenie projektu uchwały na okres 7 dni kalendarzowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnowskie Góry,

- udostępnienie projektu uchwały w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr 74.

Najwyżej punktowanym kryterium jest oświadczenie przez rodziców lub prawnych opiekunów, iż w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia. Wysoką punktuje również miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów (miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły). Niepełnosprawność rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwa, jak i samego ucznia również stanowią kryterium wpływające na decyzję w sprawie naboru.

Odsyłam zainteresowanych do projektu uchwały oraz zarządzenia w sprawie konsultacji - TUTAJ.