Zasady wykazywania ulgi prorodzinnej w deklaracjach podatkowych PIT 37

Zasady wykazywania ulgi prorodzinnej w deklaracjach podatkowych PIT 37 za rok 2016.

Ulga prorodzinna jest jednym ze sposobów wspomagania obywateli przez państwo. Aby z niej skorzystać należy spełnić kilka podstawowych warunków.
Bez względu na to, jak rozliczamy podatek (w wersji papierowej, lub jako PIT 37 przez Internet), kwota ulgi prorodzinnej jest nielimitowana i przysługuje na każde dziecko spełniające wymogi ustawowe. Kwota ulgi odejmowana jest bezpośrednio od wysokości podatku do zapłacenia (pomniejsza należną kwotę podatku), a w przypadku niskich dochodów zwracana jest podatnikowi na wskazany  rachunek bankowy.

Jakie kwoty z tytułu ulgi prorodzinnej możemy odjąć od podatku w zeznaniach PIT 37 za rok 2016?

  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi - przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,
  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na wychowanie dwójki dzieci,
  • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Należy pamiętać, że w przypadku osiągania niższych dochodów, niż te wskazane powyżej, podatnik powinien wystąpić o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej.
Kolejną sprawą, o której warto wspomnieć są limity dochodów. Na wychowanie dwójki dzieci przysługuje ulga w wysokości 92,67 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu. W przypadku większej ilości dzieci na wychowaniu w deklaracjach PIT 37  umieszczamy zwiększone kwoty ulgi, nadal bez względu na wysokość dochodów. Limit dochodów stosuje się jedynie w przypadku wychowywania jednego dziecka.
W jakich przypadkach podatnik może wykazać w deklaracji PIT 37 ulgę prorodzinną?

Odliczenie kwoty ulgi prorodzinnej na dwójkę lub więcej dzieci przysługuje osobom, które przez co najmniej jeden dzień roku podatkowego wykonywały władzę rodzicielską lub sprawowały opiekę w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Tak sformułowany wymóg oznacza, że nawet dzieci urodzone 31 grudnia spełniają warunki do odliczenia ulgi prorodzinnej za dany rok podatkowy.

Warunki skorzystania z ulgi prorodzinnej w deklaracji PIT 37 za 2016 rok.

1. Odliczenie dotyczy dzieci małoletnich, nad którymi podatnik wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

2. Odliczenie dotyczy również dzieci, bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3. Odliczenie dotyczy również dzieci do ukończenia 25 roku życia, uczące się, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

4. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi w pełnej wysokości może wykazać w zeznaniu PIT 37 jedno z rodziców, bądź oboje dzieląc ją między siebie. Jedynym ograniczeniem jest nie przekroczenie górnego limitu należnej ulgi.

5. Rozliczenia dokonuje wyłącznie podatnik. Ulgi nie może rozliczać płatnik w zeznaniu składanym za podatnika na jego wniosek.

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym PIT 37 za 2016 rok.
Świadczenie 500 plus a prawo do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej w zeznaniu PIT 37.
Rozliczenie ulgi prorodzinnej wymaga podania w deklaracji PIT 37 liczby dzieci, oraz ich numerów PESEL. W przypadku braku tych numerów podajemy imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci. Organy podatkowe mogą żądać dowodów niezbędnych do ustalenia prawa podatnika do ulgi prorodzinnej. Są to w szczególności:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Podobnie jak inne kwoty wolne od podatku, świadczenia 500 plus nie ograniczają prawa podatnika do skorzystania z ulgi prorodzinnej w deklaracji PIT 37. Tak więc podatnik otrzymujący świadczenie 500 plus na dziecko może oprócz tego skorzystać z ulgi prorodzinnej na dzieci, które objęte są świadczeniem 500 plus.
Świadczenie 500 plus a zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej.
Podatnicy, których podatek wyliczony od wynagrodzeń jest zbyt niski, aby móc odliczyć całą kwotę przysługującej im ulgi prorodzinnej, mają prawo wnioskować o zwrot niewykorzystanej części ulgi. Pamiętać jednak należy, że kwota ta nie może przekraczać kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniu PIT 37 rodziców. Ponieważ od świadczeń z programu 500 plus nie odejmuje się składki ZUS i składek zdrowotnych, ich wartość nie wpłynie na uzyskanie wyższego zwrotu ulgi prorodzinnej. Zatem rodzice i opiekunowie objęci świadczeniem 500 plus nie mogą wziąć go pod uwagę przy obliczaniu łącznej wartości składek ZUS i zdrowotnych od wypłacanych wynagrodzeń. Podobnie rzecz się ma z innymi świadczeniami rodzinnymi podlegającymi zwolnieniu z opodatkowania (zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, itd.).