Tarnowskie Góry w opinii mieszkańców – uczeń w roli ankietera – scenariusz lekcji (historia)

Tarnowskie Góry w opinii mieszkańców - uczeń w roli ankietera - scenariusz lekcji (historia)


Cele

 • Poznanie roli i znaczenia badań społecznych
 • Poznanie podstawowych metod badań społecznych 
 • Rozbudzanie zainteresowania regionem i jego mieszkańcami 
 • Poznanie opinii mieszkańców Tarnowskich Gór i porównanie ich opinii z własnymi – umacnianie patriotyzmu lokalnego

Przebieg lekcji

Zadanie dla nauczyciela

 • Wyjaśnienie pojęć „opinia” , „respondent”, „ankieter”
 • Opowiedzenie o celach badań społecznych i głównych instytucjach zajmujących się nimi w Polsce – OBOP, COBOS, Demoskop 
 • Scharakteryzowanie podstawowych technik badań społecznych – obserwacja, ankieta, wywiad (załącznik nr 2) 
 • Przygotowanie wspólnie z uczniami kwestionariusza ankiety 
 • Omówienie przebiegu badań – ze zwróceniem uwagi uczniów na grzeczne przedstawienie się i proszenie o wzięcie udziału w badaniach i sprawdzenie, czy osoba, którą proszą o wzięcie udziału w badaniach jest mieszkańcem Tarnowskich Gór oraz o podziękowaniu za wzięcie udziału w badaniach
 • Nadzór nad uczniami przeprowadzającymi badanie na tarnogórskim rynku
 • Omówienie wyników przeprowadzonych badań

Zadania dla uczniów

 • Każdy uczeń samodzielnie odpowiada na pytania zawarte w ankiecie i podpisuje ją swoim imieniem i nazwiskiem
 • Przeprowadzenie badania ankietowego – każdy uczeń przeprowadza co najmniej trzy badania ankietowe
 • Wstępne opracowanie uzyskanych wyników badań
 • Porównanie odpowiedzi z samodzielnie wypełnionej ankiety z uzyskanymi wynikami badań 
 • Dyskusja nad uzyskanymi wynikami badań
 • Burza mózgów – co należy zmienić w mieście aby mieszkańcom żyło się w nim dobrze

[…] ciąg dalszy w pliku .doc