Chcę zostać burmistrzem – scenariusz lekcji (historia)

Chcę zostać burmistrzem - scenariusz lekcji (historia)


Program dla miasta

Przygotowanie programu wyborczego opartego na koncepcji rozwoju miasta na podstawie jego tradycji, więzi społecznych i możliwości gospodarczych.

Cele

 • Zapoznanie z obowiązującą w RP ordynacją wyborczą
 • Przybliżenie kampanii wyborczej
 • Wdrażanie do promowania i prezentowania własnego regionu w oparciu o tradycje, więzi społeczne i gospodarkę
 • Sprawdzenie stanu wiedzy uczniów dotyczącej tradycji, więzi społecznych i gospodarki regionu
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Ćwiczenie pracy zespołowej
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego
 • Zachęcenie do poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Przedstawienie zasad ordynacji wyborczej RP (załącznik nr 2)
 • Przedstawienie podstawowych narzędzi stosowanych w kampanii wyborczej (załącznik nr 1)
 • Podział uczniów na grupy – komitety wyborcze
 • Wybranie komisji wyborczej i przeprowadzenie głosowania
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat zalet i wad przedstawionych programów wyborczych oraz praktycznej możliwości ich realizacji.

Zadania dla grup uczniowskich

 • Wyłonienie kandydatów na burmistrza
 • Opracowanie programu wyborczego opartego na koncepcji rozwoju miasta na podstawie jego tradycji, więzi społecznych i możliwości gospodarczych.
 • Przygotowanie 5 minutowego wystąpienia telewizyjnego kandydata
 • Przygotowanie – zgodnie z inwencją samych uczniów – narzędzi pomocnych w prezencji kandydata – slogan wyborczy, logo kandydata, plakat, ulotki itp.
 • Kandydaci poszczególnych grup na burmistrza w zaimprowizowanym studiu telewizyjnym przedstawiają swój program
 • Po zakończonych prezentacjach drogą głosowania wszyscy uczniowie wybierają burmistrza
 • Powołana komisja wyborcza zlicza uzyskane głosy i ogłasza wynik wyborów.
 • Aktywny udział w dyskusji na temat zalet i wad przedstawionych programów wyborczych oraz praktycznej możliwości ich realizacji.

[…] ciąg dalszy w pliku .doc