Tarnogórskie kalendarium

Tarnogórskie kalendarium

ważne daty z życia miasta

1519

W Starych Tarnowicach, Sowicach i Lasowicach osiedlają się przybysze poszukujący tam srebra.

1526

Książę Jan Opolski nadaje Tarnowskim Górom prawa miejskie oraz przywileje górnicze.

1528

Ogłoszony zostaje „Ordunek Górny” – pierwsza ustawa górnicza.

1531

Kończy się budowa kościoła ewangelickiego w miejscu dzisiejszego kościoła Piotra i Pawła.

1556

Na miasto spada zaraza morowa, wielu mieszkańców ucieka z Tarnowskich Gór.

1561

Miasto otrzymuje prawo do organizowania co roku dwóch jarmarków.

1562

Margrabia Jerzy Fryderyk nadaje miastu herb.

1627

Wojska walczące w wojnie trzydziestoletniej pustoszą miasto. Także w tym roku na Tarnowskie Góry nałożono wysoką kontrybucję.1683

W drodze na Wiedeń zatrzymuje się w mieście król Jan III Sobieski.

1697

W Tarnowskich Górach zatrzymuje się wraz z dworem elekt August Mocny.

1701

Wybucha wielki pożar, który niszczy znaczną część miasta. Spłonęły między innymi wszystkie domy w rynku.

1707

W czasie szwedzkiego potopu przez miasto przejeżdża król Gustaw Adolf.

1713

Jezuici otwierają szkołę łacińską – pierwsze polskie gimnazjum.

1715

W mieście panuje zaraza – pierwsza z trzech wielkich epidemii (pozostałe w latach 1723 i 1728), w wyniku których giną setki ludzi.

1734

W Tarnowskich Górach przebywa elektor saski – August III.

1735-6

Przez 73 dni bez przerwy pada deszcz, który niszczy zbiory. W wyniku tego z głodu ginie prawie połowa mieszkańców (około 500 osób).

1742

Pożar niszczy 63 domy

1746

W pożarze spłonęły 103 domy i 17 stodół.

1750

Król Fryderyk II potwierdza dawne przywileje Tarnowskich Gór.

1780

Powstaje Bractwo Strzeleckie.

1786

Miasto przeżywa trzęsienie ziemi. Nie ma ofiar śmiertelnych.

1788

Uruchomiono pierwszą maszynę parową służącą do odwadniania kopalni.

1790

Miasto odwiedza niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe.

1803

Rozpoczyna pracę pierwsza szkoła górnicza.

1806-7

Wojny napoleońskie. Przez miasto przechodzą wojska, nakładane są kontrybucje.

1810

Powstaje cmentarz żydowski.

1816

Powstaje loża masońska, której przewodzi radca górniczy August Boscamp.

1820

W Tarnowskich Górach przebywa car Aleksander I.

1821

Miasto odwiedza literat Julian Ursyn Niemcewicz.

1840

Rozpoczyna pracę drukarnia Roberta Reimana – pierwsza drukarnia w mieście.1845

Przy ulicy Gliwickiej powstaje fabryka mydła Józefa Łukasika.

1848

Wiosna Ludów. W mieście tłumy żądają zmiany wysokości podatków.

1856

Na terenach dzisiejszej Tarnogórskiej Fabryki Urządzeń Górniczych „TAGOR” rozpoczyna się budowa huty żelaza.

1856

Rozpoczyna się budowa pierwszej linii kolejowej łączącej Tarnowskie Góry z Opolem. Początek budowy dworca kolejowego.

1857

Uruchomiona zostaje linia kolejowa.
W Tarnowskich Górach swoją siedzibę otrzymuje powstała w wyniku ustawowego ubezpieczenia górników Górnośląska Spółka Bracka. Spółka liczy 17 821 członków.

1864

Społeczność żydowska obchodzi poświęcenie tarnogórskiej synagogi.

1865

Ulice miasta otrzymują oświetlenie gazowe w postaci 55 lamp. Gaz pochodzi z założonej w tym samym roku gazowni Jakuba Kroesslera.

1884

Rozpoczynają pracę: Państwowy Zakład Wodociągów i nowy szpital.

1892

W Czarnej Hucie powstaje fabryka papieru.

1895

Kończy się budowa gmachu sądu.

1903

Na dawnych terenach górniczych powstaje park miejski.

1914

Pierwsza wojna światowa. W Tarnowskich Górach 25 osób przebywa w areszcie pod zarzutem szpiegostwa.

1918

Powstają polskie rady ludowe i rada robotniczo żołnierska.

1920

Po odejściu wojsk niemieckich do miasta wkracza oddział francuski liczący ponad 300 żołnierzy. Po raz pierwszy oficjalnie obchodzi się w mieście święto Konstytucji 3 Maja.
W mieście świecą żarówki elektryczne.

1922

W wyniku powstań śląskich i plebiscytu miasto wraca do Polski. Na tarnogórski rynek wkracza polskie wojsko pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego.

1923

Miasto odwiedza prezydent Stanisław Wojciechowski.

1926

Odbywają się uroczystości 400 – lecia miasta i 250 – lecia ślubowanej pielgrzymki do Piekar Śląskich.

1927

Rada Miejska uchwala zaciągnięcie pożyczki 1 miliona złotych na budowę miejskiej kanalizacji.
Rozpoczyna się budowa żeńskiego gimnazjum.

1929

Rozpoczyna pracę biologiczna oczyszczalnia ścieków w Lasowicach.

1935

Przy ulicy Krakowskiej otwarty zostaje ekskluzywny lokal Cafe – Club.

1939

Aresztowania powstańców śląskich, księży, nauczycieli i urzędników. Podpalenie synagogi.1946

Zmienione zostają granice administracyjne miasta – dotychczasowe gminy: Lasowice, Stare Tarnowice, Czarna Huta i Sowice są już częścią Tarnowskich Gór.

1950

Likwidacja Spółki Brackiej. Jej obowiązki przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1957

Ukazuje się „Gwarek” – pierwszy tygodnik w mieście.

1966

Powstaje Międzyzakładowy Klub Sportowy „Gwarek”.

1967

Uzbrojone zostają tereny pod pierwsze wielkopłytowe osiedle mieszkaniowe na osadzie Jana.

1968

Rozpoczęła pracę huta cynku i ołowiu w Miasteczku Śląskim.

1969

Miasto otrzymuje drogę obwodową – obwodnicę długości niemal ośmiu kilometrów.