Baterie mogą być niebezpieczne – scenariusz lekcji (przyroda)

Baterie mogą być niebezpieczne – scenariusz lekcji (przyroda)


Cele:

 • Uwrażliwianie na problematykę zagrożeń lokalnego środowiska naturalnego oraz propagowanie jego ochrony
 • Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne 
 • Pobudzanie świadomości społecznej poprzez ukierunkowanie na codzienne działania prośrodowiskowe 
 • Zapoznanie z problemami lokalnego środowiska naturalnego związanymi z działalnością gospodarstw domowych – zagrożenia wynikające z niekontrolowanego wyrzucania baterii i akumulatorów
 • Zapoznanie z podstawami prawnymi i celami recyklingu baterii i akumulatorów
 • Sprawdzenie wiadomości uczniów w zakresie segregacji odpadów 
 • Ukazanie plakatu/ulotki ekologicznej jako narzędzia komunikacji społecznej oraz formę zwracania uwagi na problemy środowiska naturalnego 
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą 
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania prac 
 • Rozwijanie umiejętności swobodnej dyskusji 

Przebieg lekcji:

Zadania nauczyciela

 • Polecenie rozwiązania krzyżówki tematycznej i udzielenia odpowiedzi na pytanie – jakie zagrożenia wynikają z niekontrolowanego wyrzucania baterii i akumulatorów? (załącznik nr 1)
 • Omówienie historii baterii (artykuł Niebezpieczne paluszki) oraz jej budowy i działania (jeśli młodzież omawiała na lekcjach chemii/fizyki zasady budowy i działania baterii można sprawdzić jej wiadomości w tym zakresie) 
 • Omówienie podstaw prawnych i celów recyklingu baterii i akumulatorów (artykuł Niebezpieczne paluszki)
 • Omówienie szkodliwego działania na zdrowie człowieka pierwiastków zawartych w bateriach (załącznik nr 2) 
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat zagrożeń wynikających z niekontrolowanego wyrzucania baterii i akumulatorów, w oparciu na udzielonych przez uczniów odpowiedziach na pytanie zadane przy krzyżówce tematycznej
 • Polecenie wykonania plakatu lub ulotki zachęcającej do zbierania zużytych baterii z znaczeniem, że na plakacie/ulotce mają znaleźć się informacje o zagrożeniach związanych z bezmyślnym wyrzucaniem baterii oraz informacje o sposobach zbierania baterii
 • Przeprowadzenie prezentacji wykonanych prac (uczniowie powinni uzasadnić dlaczego wybrali jako formę przekazu plakat/ ulotkę)
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat Czy plakat/ulotka nawołująca do zbiórki baterii może pomóc w ochronie środowiska?
 • Polecenie wykonania z kartonowego pudła pojemnika na zużyte baterie, wyznaczenie miejsca ustawienia pojemnika tak, aby uczniowie mogli składować w nim baterie przyniesione z gospodarstw domowych
 • Ustalenie miejsca, do którego będą dostarczane zbierane baterie oraz wyznaczenie uczniów odpowiedzialnych za przekazywani baterii

[…] ciąg dalszy w pliku .doc