Rehabilitacja wśród stuletnich buków – GCR

Rehabilitacja wśród stuletnich buków - GCR

Każda choroba i każdy pobyt w szpitalu wiąże się z zachwianiem procesów psychofizycznych organizmu. W wielu przypadkach konieczna jest rehabilitacja mająca na celu utrwalenie leczenia szpitalnego i zmniejszenie niedostosowania fizycznego i psychicznego spowodowanego chorobą. Zlokalizowany w Reptach SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka jest największym wieloprofilowym szpitalem rehabilitacyjnym dla osób dorosłych w kraju realizującym rehabilitację poszpitalną w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i narządów ruchu. W trzynastu oddziałach ośrodka dysponujących łącznie 560 łóżkami szpitalnymi, rocznie leczy się ponad osiem tysięcy osób. Ośrodek dysponuje 16 salami gimnastycznymi, 29 specjalistycznymi gabinetami zabiegowymi kinezyterapii i fizykoterapii, dużym basenem i komorą niskich temperatur. Misją GCR jest „Dać ludziom, których choroba lub uraz uczyniły niepełnosprawnymi: Szansę na możliwie pełny udział w życiu społecznym i zawodowym, szansę odzyskania osobistego szczęścia i satysfakcji w nowych warunkach.”Pomysł utworzenia sanatorium w Reptach powstał w 1957 roku. Według jej założeń sanatorium miało być ośrodkiem rekonwalescencyjnym dla poszkodowanych podczas pracy górników. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem ówczesnego wicewojewody śląsko – dąbrowskiego Jerzego Ziętka, który był też inicjatorem takich przedsięwzięć jak Wojewódzki Park Kultury oraz kompleksu sanatoryjno – uzdrowiskowy w Ustroniu Zawodziu. 17 grudnia 1960 roku uroczyście otwarto Ośrodek, który wybudowany został na miejscu wzniesionego pod koniec XIX neorenesansowego pałacu. Ośrodkowi nadano nazwę Centralnego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Górniczej Służby Zdrowia. Trzy miesiące później, w marcu 1961 roku do ośrodka zostali przyjęci pierwsi pacjenci. Początkowo ośrodek dysponował 120 łóżkami na oddziałach internistycznym i ortopedycznym, małą salą gimnastyczną i pokojem do fizykoterapii. Nazwę szpitala zmieniono na Górniczy Ośrodek Ozdrowieńczo – Rehabilitacyjny w Reptach Śląskich. W 1963 roku do użytku oddano niewielki basen do ćwiczeń w wodzie. W 1967 roku otwarto oddział neurologiczny a parę miesięcy później zakład rehabilitacji zawodowej inwalidów. W zakładzie rehabilitacji inwalidów prowadzono roczne i dwuletnie kursy zawodowe w dziesięciu specjalnościach (np. stolarza, tokarza, ślusarza, elektromechanika) dla osób, które pomimo utraty zdrowia chciały nadal pracować, a nie mogły wykonywać dotychczasowej pracy. Duże zainteresowanie kursami zaowocowało powstaniem zasadniczej szkoły zawodowej dla elektromechaników i mechaników samochodowych. W 1968 roku powstał odział ortopedyczno – urazowy i rehabilitacji schorzeń narządów wewnętrznych. W roku 1972 rozpoczął pracę oddział paraplegii i oddział neurotraumatologii. W roku 1973 ośrodek dysponował 320 łóżkami szpitalnymi, dwiema dużymi salami operacyjnymi, dużą salą gimnastyczną, czterema basenami zabiegowymi, pomieszczeniami do hydroterapii i kinezyterapii, zapleczem diagnostycznym, apteką. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia powstała Klinika Rehabilitacji Śląskiej Akademii Medycznej. W ośrodku rozpoczęto prowadzenie zajęć oraz zajęć dla studentów Śląskiej Akademii Medycznej. W jubileuszowym dwudziestym piątym roku działalności ośrodek w Reptach dysponował 560 łóżkami szpitalnymi na 15 oddziałach. W latach dziewięćdziesiątych utworzono pododdział dla dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, uruchomiono podyplomowe studium terapii zaburzeń mowy, powstała specjalistyczna poradnia rehabilitacyjna; zmienił się także status prawny ośrodka na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka. W 2000 roku powstały dwie nowe poradnie – kardiologiczna i logopedyczna. W tym samym roku w GCR zaprzestano wykonywania zabiegów operacyjnych.Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka leży pośrodku rozległego (188 hektarów) dziewiętnastowiecznego parku, stanowiącego część utworzonego 11 lipca 2002 roku zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Park w Reptach i dolina rzeki Dramy” (475,51 hektarów). Park repecki, mający charakter naturalnego lasu bukowego z fragmentami grądu jest największym na Śląsku skupiskiem drzew pomnikowych. Większość drzewostanu parku stanowią ponad stuletnie drzewa. Pacjentom GCR spacery i odpoczynek na parkowych ławkach umila świergot licznych w parku sikor bogatek, wróbli, kosów, muchołówek. Niekiedy można usłyszeć też trel dzwońca, szeleszcząco – trzeszczący śpiew potrzeszcza, postukiwania dzięciołów i nawoływania przepiórek.

Odpoczynek w parku jest dla pacjentów GCR naturalną tlenoterapią. W procesie fotosyntezy rośliny pobierają z powietrza dwutlenek węgla i oddają życiodajny tlen. Drzewa poprzez liście i szpilki wychwytują cząsteczki pyłów i sadzy oraz różnorodne szkodliwe substancje gazowe zanieczyszczające powietrze. Rosnące w parku buki należą do drzew dostarczających największe ilości tlenu. Dojrzały buk w słoneczny dzień wytwarza tlen pokrywający dobowe zapotrzebowanie na tlen dziesięciu ludzi i odparowuje do otoczenia około 200 litrów wody. Woda ta powodując wzrost uwilgotnienia dolnych warstw troposfery, poprawia warunki bytowe żyjących organizmów i przyczynia się do oczyszczania atmosfery ze znajdujących się w niej pyłów dyspersyjnych. Fitoncydy oraz olejki eteryczne wydzielane w słoneczne dni przez rosnące w parku drzewa pełnią rolę bakteriobójczą. Niektóre z nich hamują rozwój wirusów lub uszkadzają ich strukturę. Dlatego wśród drzew repeckiego parku powietrze jest wyjątkowo czyste. Tereny zielone wokół GCR absorbują znaczne ilości temperatury, a także chronią przed nagłymi zmianami temperatury, łagodząc tym samym klimat.Wysoka jakość usług oferowanych przez GRC oraz szczególne walory przyrodnicze lokalizacji ośrodka sprawiają, że repeckie Górnośląskie Centrum Rehabilitacji należy do najbardziej znanych i cenionych ośrodków tego typu w kraju. GCR posiada status „Szpitala Akredytowanego” przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001.