Tarnogórska awifauna – scenariusz lekcji (przyroda)

Tarnogórska awifauna – scenariusz lekcji (przyroda)


Cele

 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat lokalnego środowiska naturalnego 
 • Przedstawienie znaczenia ptaków dla ludzkiej gospodarki
 • Ukazanie zagrożeń, na jakie narażone są ptaki 
 • Omówienie sposobów ochrony ptaków 
 • Zapoznanie uczniów z gatunkami rzadkich ptaków występujących w regionie 
 • Rozwijanie potrzeb poznawczych
 • Budzenie zainteresowania otoczeniem poprzez bezpośredni z nim kontakt 
 • Kształtowanie umiejętności prowadzenia ukierunkowanej obserwacji 
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania gatunków ptaków 
 • Ukazanie zależności pomiędzy wnikliwą i zaangażowaną obserwacją przyrody a ilością pozyskiwanych informacji o przyrodzie 
 • Kształtowanie postawy badawczej
 • Pogłębianie emocjonalnego związku z przyrodą 
 • Zachęcenie do rozwijania zainteresowań ekologicznych 

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Polecenie rozwiązanie krzyżówki tematycznej (załącznik nr 1) 
 • Wyjaśnienie pojęcia „awifauna”
 • Przybliżenie ptaków jako gromady (załącznik nr 2)
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat zagrożeń, na jakie narażone są ptaki
 • Podsumowanie dyskusji na temat zagrożeń na jakie są narażone ptaki – uzupełnienie listy zagrożeń (załącznik nr 2)
 • Przedstawienie sposobów ochrony ptaków w Polsce (załącznik nr 2)
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat ptaków występujących w regionie
 • Podsumowanie dyskusji na temat na temat ptaków występujących w regionie – uzupełnienie listy ptaków występujących w powiecie ze szczególnym zwróceniem uwagi na ptaki rzadkie (załącznik nr 2)
 • Polecenie zapoznania się z rzadkimi gatunkami ptaków występujących w powiecie (atlas ptaków) i sporządzenia notatek
 • Dyskusja na temat uczniowskich możliwości niesienia pomocy ptakom

[…] ciąg dalszy w pliku .doc