Ocalić od zapomnienia – muzea – scenariusz lekcji (historia)

– scenariusz lekcji (historia)


Muzeum jako instytucja zajmująca się ochroną i propagowaniem dziedzictwa kulturowego

Cele:

 • Wyjaśnienie pojęcia „muzeum”, „eksponat”, „ekspozycja”, „wystawa”,
 • Zapoznanie z funkcjami, jakie pełni muzeum
 • Zapoznanie z pracą muzealników 
 • Uświadomienie roli muzealnictwa w ochronie dziedzictwa kulturowego
 • Wzbudzanie zainteresowania ochroną dziedzictwa kulturowego

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Zlecenie pracy ze słownikiem w celu odnalezienie pojęć: „muzeum”, „eksponat”, „ekspozycja”, „wystawa”, „konserwacja”, „gromadzenie”, „przechowywanie”
 • Wykład na temat funkcji, jakie pełni współczesne muzeum i pracy muzealników
 • Przeprowadzenie pogadanki na temat znaczenia muzealnictwa w ochronie i propagowaniu dziedzictwa kulturowego

Zadania dla uczniów

 • Odnalezienie w słowniku pojęć: ” muzeum”, ” eksponat”, „ekspozycja , „wystawa”, „konserwacja”, „gromadzenie”, „przechowywanie”. Zapisanie ich w zeszytach i opowiedzenie własnymi słowami ich znaczenia. 
 • Aktywny udział w pogadance

Metody i formy pracy

 • Wykład, pogadanka, praca ze słownikiem

[…] ciąg dalszy w pliku .doc