Pamiątki rodzinne – scenariusz lekcji (historia)

Pamiątki rodzinne - scenariusz lekcji (historia)


Co mają ze sobą wspólnego: portret pradziadka, kamea babci i list stryja?

Cele

 • Przedstawienie pamiątek rodzinnych jako źródła informacji o dziejach własnej rodziny
 • Zwrócenie uwagi na znaczenie pamiątek rodzinnych w podtrzymywaniu pamięci o członkach rodziny
 • Zwrócenie uwagi na to, że pamiątki rodzinne często mają związek z dziejami regionu lub kraju
 • Uświadomienie związku kulturowego dziedzictwa rodzinnego z kulturowym dziedzictwem regionu 
 • Rozwijanie umiejętności brania udziału w dyskusji 
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji 
 • Rozwijanie umiejętności uzasadniania swoich wyborów
 • Rozwijanie poczucia przynależności ucznia do społeczności regionalnej 
 • Wzbudzanie zainteresowania ochroną rodzinnego dziedzictwa kulturowego 
 • Kształcenie zachowania sprzyjającego ochronie dziedzictwa kulturowego

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Polecenie rozwiązania krzyżówki tematycznej 
 • Sprawdzenie jak uczniowie definiują pojęcie „pamiątka rodzina”, jakie rodzaje pamiątek znają i jakie znaczenie przypisują pamiątkom rodzinnym 
 • Uzupełnienie uczniowskich wypowiedzi (załącznik nr 2) 
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat pamiątek rodzinnych jako źródła historycznego o regionie i kraju 
 • Polecenie uczniom przyniesienia pamiątki rodzinnej i przygotowania jej metryczki zawierającej następujące pozycje: 1) nazwa pamiątki 2) przybliżony rok pochodzenia, 3) kolejni właściciele pamiątki 4) historia rodzina związana z pamiątką (anegdota, ciekawe wydarzania itd.) 5) związek pamiątki z regionem (o ile taki zachodzi) 6) sposób przechowywania pamiątki 7) źródło informacji o pamiątce 
 • Zwrócenie uwagi uczniom, że muszą uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) na przyniesienie danego przedmiotu do szkoły

[…] ciąg dalszy w pliku .doc