Tarnogórska maskotka – praca nad projektem maskotki symbolizującej powiat – scenariusz lekcji (historia)

Tarnogórska maskotka - praca nad projektem maskotki symbolizującej powiat - scenariusz lekcji (historia)


Cele

 • Zachęcenie do poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń
 • Wdrażanie do promowania i prezentowania własnego regionu
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Ćwiczenie pracy zespołowej
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji
 • Przedstawienie użytkowej formy sztuki – projekt maskotki

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Wyjaśnienie pojęcia „symbol” 
 • Pokazanie uczniom kilku zdjęć maskotek symbolizujących różne miasta i regiony (np. maskotki olimpijskie) z zwróceniem uwagi na ich powiązanie z kulturą, tradycją i współczesnością regionów, które reprezentują
 • Podział uczniów na grupy – zespoły projektowe
 • Przeprowadzenie głosowania na najtrafniej oddającą symbolikę miasta maskotkę połączonego z dyskusja nad wyeksponowanymi cechami maskotek i ich imion. 

Zadania dla grup uczniowskich

 • Zaprojektowanie maskotki symbolizującej powiat
 • Wymyślenie imienia maskotki 
 • Wykonanie dowolną techniką rysunkową (kredki, kredki świecowe, mazaki ) lub malarską (farby plakatowe, akwarele) projektu maskotki
 • Zaprezentowanie projektów maskotek, omówienie ich związku z powiatem, uzasadnienie wyboru imienia maskotek
 • Wybór najlepszej propozycji maskotki

Metody i formy pracy

 • Wykład, paca w grupach, burza mózgów, projektowanie, prezentacja 

[…] ciąg dalszy w pliku .doc