Ulica w sercu miasta – scenariusz lekcji (historia)

Ulica w sercu miasta - scenariusz lekcji (historia)


Ulica Krakowska w Tarnowskich Górach

Cele

 • Zapoznanie uczniów z historią ulicy Krakowskiej
 • Przedstawienie ulicy Krakowskiej jako dziedzictwa kulturowego, przestrzeni wspólnotowej i przestrzeni edukacyjnej
 • Przygotowanie do prezentacji i promowania własnego regionu
 • Wzbudzanie zainteresowania ochroną regionalnego dziedzictwa kulturowego
 • Rozwijanie poczucia przynależności ucznia do społeczności regionalnej
 • Kształcenie zachowania sprzyjającego ochronie dziedzictwa kulturowego
 • Zachęcenie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń
 • Rozwijanie umiejętności brania udziału w dyskusji
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji
 • Rozwijanie umiejętności oceniania pracy innych osób
 • Rozwijanie umiejętności konstruktywnej krytyki

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Polecenie rozwiązania krzyżówki tematycznej, która jednocześnie jest sprawdzianem nabytej wiedzy o regionie (załącznik nr 1)
 • Przeprowadzenie dyskusji sprawdzającej jak uczniowie definiują pojęcie „ulica”
 • Zdefiniowanie pojęcia „ulica” i omówienie funkcji, jakie pełni ulica (załącznik – tekst – „Ulica Krakowska”)
 • Przeprowadzenie wycieczki na ulicę Krakowską. Na miejscu zapoznanie z historią ulicy Krakowskiej (załącznik – tekst – „Ulica Krakowska”)

Kontynuacja lekcji

 • Podział uczniów na zespoły czteroosobowe
 • Polecenie przygotowania projektu jednostronicowego tekstu do folderu reklamowego, zachęcającego turystę do odwiedzenia ulicy Krakowskiej
 • Przeprowadzenie prezentacji wykonanej projektu
 • Przeprowadzenie wyboru najbardziej przekonywującego tekstu.
 • Głosowanie powinno być jawne i powinien wziąć w nim udział każdy uczeń, przy założeniu, że nie można głosować na własny projekt. Nauczyciel na tablicy powinien przygotować tabelę do wpisywania uzyskanych przez dany zespól punktów. Ocena wystawiana przez ucznia powinna być uzasadniona komentarzem zawierającym dostrzegane pozytywne aspekty projektu, jak też konstruktywną krytykę.
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat roli ulicy Krakowskiej w życiu mieszkańców Tarnowskich Gór. Uczniowie powinni także przeczytać swoje wypowiedzi napisane razem z rozwiązaniem krzyżówki tematycznej.
 • Uzupełnienie wypowiedzi uczniów. Podsumowanie dyskusji oraz lekcji (załącznik – tekst – „Ulica Krakowska”)

[…] ciąg dalszy w pliku .doc