Józef Piernikarczyk: Wpływ i udział Anglików w tworzeniu wielkiego przemysłu na Górnym Śląsku, 1936

Józef Piernikarczyk: Wpływ i udział Anglików w tworzeniu wielkiego przemysłu na Górnym Śląsku, 1936

Górnictwo i hutnictwo górnośląskie sięga czasów najdawniejszych. Są ślady, że już w czasach przedhistorycznych, a również w epoce rzymskiej prowadzono tu te ważne działy gospodarstwa światowego. Sławnem było już górnictwo i hutnictwo w średniowieczu w okolicy miasta Bytomia. Największy rozkwit górnictwa kruszcowego przypada na wiek XVI. Opierając się na tradycji i idąc śladami tegoż górnictwa, zapoczątkowany w tej okolicy przy końcu wieku XVIU wielki przemysł, po wzory którego sięgnięto do Anglji. W przeciwieństwie do okresów dawnych górnictwa i hutnictwa posiadają czasy nowożytne, dzieje wielkiego przemysłu górnośląskiego dosyć bogatą literaturę, zachowaną w aktach dawnych, dziełach i czasopismach niemieckich. Główne dane o początkach wielkiego przemysłu górnośląskiego zaczerpnięte zostały z pracy Fechnera, który na podstawie akt dawnych i tajnych, zachowanych w archiwach wrocławskich i berlińskich opracował czasy górnictwa i przemysłu na Śląsku w okresie lat od 1840-1906.