Uczeń w roli przewodnika po obiektach zabytkowych – scenariusz lekcji (historia)

Uczeń w roli przewodnika po obiektach zabytkowych - scenariusz lekcji (historia)


Cele

 • Rozbudzenie zainteresowania materialnym dorobkiem kultury miasta
 • Ukazanie dziedzictwa narodowego i rozwijanie poczucia jego wartości
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami zabytków, ich specyfiką i sposobami użytkowania
 • Ukazanie różnych funkcji zabytków – historycznych, estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalnej, religijnej
 • Pobudzenie aktywności intelektualnej i zamiłowania do odbioru kultury
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa narodowego
 • Zachęcenie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń;

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Przygotowanie listy zabytków, (załącznik nr 1) oraz losów z ich nazwami. 
 • Podział uczniów na zespoły dwu – trzyosobowe i przydzielenie drogą losowania zabytków do opracowania przez wyłonione zespoły. 
 • Scharakteryzowanie zawodu przewodnika. 
 • Przedstawienie materiałów źródłowych, z których uczniowie mogą skorzystać przygotowując opracowania.
 • Wypunktowanie informacji, jakie powinny znaleźć się w opracowaniu (styl, epoka, historia, postacie historyczne, legendy – związane z danym zabytkiem, dzieje zabytku na przestrzeni wieków, obecne wykorzystanie zabytku).
 • Przygotowanie trasy wycieczki i jej przeprowadzenie.
 • Wykonanie zdjęć obiektów zabytkowych omawianych przez uczniów. 
 • Podsumowanie wycieczki, opinie uczniów o swojej roli jako przewodnika i etapach przygotowania się do tej roli.

[…] ciąg dalszy w pliku .doc